Alternativní návrh koncepce rozvoje dopravních sítí České republiky do roku 2010


M.Robeš, J.Růžička a kol.
Český a Slovenský dopravní klub
1998

Obsah

(kompletní text - dokument MS Word jako samorozbalovací archiv o velikosti cca 200 kB - ke stažení zde)


1. ÚVOD

Český a Slovenský dopravní klub, sdružující zástupce občanských sdružení a jednotlivce, kteří se zabývají vlivem dopravy na životní prostředí, předkládá k veřejnému projednání a odbornému posouzení alternativní návrh koncepce rozvoje dopravních sítí České republiky do roku 2010. Byl zpracován v dubnu 1998 jako ekologicky přijatelná a národohospodářsky efektivnější alternativa k Návrhu rozvoje dopravních sítí ČR do roku 2010 zpracovanému Ministerstvem dopravy ČR v únoru 1998.

Alternativní návrh vychází ze Státní politiky životního prostředí ČR z roku 1995, z řady odborných podkladů včetně hlavních referátů dopravního semináře Alternativní trendy dopravní politiky v ČR (Rybník u Poběžovic, březen 1997), z materiálů zemí Evropské unie (Zelená kniha Síť občanů, Bílá kniha Strategie oživení železnic Společenství, Správné a efektivní stanovení cen v dopravě) a z nejnovějších mezinárodních dokumentů (Deklarace k udržitelným způsobům dopravy v zemích Středoevropské iniciativy, podepsaná v červnu 1997 v New Yorku, Závěrečné prohlášení a Program společných akcí zemí EHK OSN, přijaté na Regionální konferenci o dopravě a životním prostředí v listopadu 1997 ve Vídni). Jejich základem je uplatnění principů environmentálně udržitelné dopravy, které byly doporučeny na Konferenci zemí OECD ve Vancouveru v březnu 1996. Podkladem byly také názory dalších občanských sdružení a zástupců odborné veřejnosti, kteří k návrhu MDS ČR zaslali své připomínky a náměty nebo je přednesli na veřejném slyšení dne 17.3.1998.

Z řady zahraničních i našich studií vyplývá, že jednotlivé druhy dopravy mají v přepočtu na jednotku přepravní práce (osobokilometr, tunokilometr) značně odlišné nároky na dopravní infrastrukturu a na neobnovitelné zdroje včetně záboru území a negativní účinky na přírodu, životní prostředí a lidské zdraví včetně škod z dopravních nehod. Z těchto srovnání vždy vychází, že k nejméně šetrným druhům dopravy patří letecká doprava a s několikanásobnou převahou silniční doprava, především individuální motorismus. Proto je jedním z hlavních cílů moderní dopravní politiky podpora šetrných druhů dopravy (v ČR se jedná o železnici, kombinovanou nákladní a veřejnou osobní dopravu) a omezování silniční dopravy tam, kde je ve velkých intenzitách nežádoucí (vnitřní části měst, obytné zóny, ekologicky citlivé oblasti).

I když v letech 1990 - 1996 došlo v České republice k výraznému poklesu podílu výkonů ve veřejné osobní dopravě (ze 51,0 % na 31,4 % ve prospěch individuální automobilové dopravy) a u nákladní železniční dopravy (ze 69,2 % na 41,4 % ve prospěch silniční dopravy), přesto je podíl železniční dopravy na celkových výkonech ještě stále relativně vysoký. Tuto přednost ČR je nutné zachovat a dále rozvíjet.

Dosavadní podmínky vytvářené v resortech MF a MDS ČR však u nás dosud zvýhodňují silniční dopravu před šetrnými druhy dopravy. Jde o velmi nízkou silniční daň, nedostatečné poplatky za užívaní dálnic i za průjezd zahraničních nákladních vozidel přes naše území, nízkou spotřební daň z pohonných hmot, nedostatečné zpoplatnění negativních účinků silniční dopravy, o nadměrný rozsah a zbytečně vysoké technické parametry nových tras pro silniční dopravu. Finanční částky na podporu hromadné dopravy jsou zcela nedostatečné z hlediska potřeby měst a regionů i ve srovnání s podíly dosahovanými v zemích EU. Ve výdajích na infrastrukturu, jejichž podíly pro jednotlivé druhy dopravy by měly odpovídat uskutečněným přepravním výkonům, byla v ČR v období 1993–96 zvýhodněna silniční doprava na úkor železnice o částku 10,8 mld. Kč.

Pro silniční dopravu se uskutečňuje grandiózní program výstavby dálnic a rychlostních silnic (viz obr. 1), zatím s plnou úhradou ze státního rozpočtu, kdežto pro železniční dopravu probíhá jen rekonstrukce několika stávajících tratí (tranzitních tahů), která je hrazena ze státního rozpočtu jen zčásti (klamně je označována rovněž jako „výstavba„). Zatímco mezinárodní dohodu AGR pro infrastrukturu silniční dopravy naplňuje ČR nad povinný rámec (stačí výstavba nebo rekonstrukce dvoupruhových silnic na min. rychlost 80 km/h, ale staví se raději dálnice), obdobnou mezinárodní dohodu AGC pro železnice, zahrnující postupnou výstavbu nových vysokorychlostních tratí nebo modernizaci stávajících tratí pro rychlosti nad 160 km/h, ČR programově neplní (tranzitní železniční tahy - tzv. „koridory„ se modernizují pro rychlosti jen 80-160 km/h).

Návrh rozvoje dopravních sítí ČR do roku 2010 zpracovaný MDS ČR v únoru 1998 dále konzervuje dosavadní trend zvýhodňující silniční dopravu. Vyplývá to nejen ze skladby navržených staveb, ale i z navrženého poměru finančních prostředků ze státního rozpočtu, při němž by se výše uvedený dluh (10,8 mld. Kč) železnicím nejen nevyrovnal, ale v příštích letech dále prohloubil. Tím by se dále snížila konkurenceschopnost železniční dopravy vůči silniční a stimuloval další růst silniční dopravy a její negativní účinky na životní prostředí.

Neúměrně vysoké částky ze státního rozpočtu jsou navrženy také pro leteckou dopravu, ačkoliv investice byly v období 1993–96 o více než 1,3 mld. Kč vyšší než odpovídá uskutečněným přepravním výkonům. Proto je nutné další velké výdaje omezit na minimální úroveň. Naproti tomu je žádoucí zvýšit částky ze státního rozpočtu na rozvoj kombinované a městské hromadné dopravy.

Pro automobilový přístup resortu dopravy a české vlády také odporuje dlouhodobým trendům v zemích Evropské unie, kde se již několik let úspěšně prosazují zásady environmentálně udržitelné a sociálně orientované dopravy. Dopravní politika transformujících se zemí by podle názoru zástupců EU neměla opakovat stejné chyby, kdy došlo k poklesu přepravy zboží a osob na železnici, ale klást větší důraz na ochranu životního prostředí před negativními vlivy silniční dopravy a vytvořit podmínky, aby železniční doprava byla stejně komerčně úspěšná jako ostatní podnikatelské subjekty (např. oddlužení železničních společností, spravedlivé stanovení cen v dopravě apod.). Postupy české vlády v oblasti dopravy se však zásadně liší od těchto doporučení a od dopravní politiky zemí EU.

Český a Slovenský dopravní klub proto zpracoval a tímto předkládá alternativní návrh koncepce rozvoje dopravních sítí ČR do roku 2010, který na předpokladech dalšího vývoje přepravních nároků dle návrhu MDS ČR z února 1998 formuluje odlišnou koncepci rozvoje těch druhů infrastruktury, které mají největší vlivy na krajinu a životní prostředí: silniční síť, železniční síť a vodní cesty.

Ve srovnání s rozsahem infrastruktury obsažené v návrhu MDS ČR se jedná o redukci nové silniční sítě a vodních cest a o větší rozvoj železniční sítě, řešený ve dvou variantách - pasivní a aktivní. V České republice v nejbližších 20 letech ve skutečnosti zcela postačuje výstavba dálnic a rychlostních ilnic jen v asi poloviční délce (a tedy za přibližně poloviční

náklady), než obsahuje návrh MDS. Zároveň lze předpokládat, že uspokojení nároků na zvýšení kapacity v pozdější budoucnosti zabezpečí s menšími finančními nároky modernizace silnic nižšího významu. Další úspory v investičních nákladech vzniknou vypuštěním velkých záměrů pro rozvoj vodních cest, které ve změněných podmínkách dopravní infrastruktury střední Evropy v územních podmínkách ČR již nejsou zdůvodnitelné. Tím se vytváří finanční předpoklady pro takové řešení železniční sítě, které bude v dohledné době odpovídat požadovaným parametrům mezinárodní dohody EHK OSN o železničních magistrálách (AGC) i geopolitické pozici ČR v Evropě.

Návrh alternativní koncepce Českého a Slovenského dopravního klubu dle námětů dalších ekologických a dopravních organizací obsahuje i přehledné mapy, které návrhy MDS ČR buď nahrazují (dálniční síť – obr. 2), doplňují (síť ostatních silnic – obr. 3) nebo je zcela mění (železniční síť ve dvou variantách – obr. 4 a obr. 5). Jako dodatek je přiložena i síť cyklotras podle návrhu Klubu českých turistů, avšak bez vysvětlujícího textu (viz obr. 6).


2. SILNIČNÍ SÍŤ


VÝCHODISKA

Alternativní návrh vychází z následujících obecných charakteristik silniční dopravy:

 • jde o druh dopravy zabezpečující plošnou obsluhu území, zatímco soustředěné přepravní proudy a přeprava na velké vzdálenosti patří především na železnici, vodní a kombinovanou dopravu a přeprava osob příměstské a vnitroměstské patří na veřejnou dopravu a kombinaci park-and-ride;
 • v poměru na jednotku přepravního výkonu jde o nejméně šetrný druh dopravy z hlediska čerpání neobnovitelných zdrojů (energie, zábor ploch), vlivů na životní prostředí a krajinu i nároků finančních. Proto není žádoucí další výstavbou podporovat vznik nové silniční dopravy, ani její přesun ze zahraničí na naše území;
 • odpovídá charakteru osídlení, které je v ČR rovnoměrné a nemá vysokou hustotu, proto je rozptýlená na silniční síti v malých intenzitách. Příkladem pro rozvoj naší sítě nemohou být země, jako jsou Německo s větší hustotou osídlení i velikostí a hornaté Rakousko, na které se odvolává návrh MDS;
 • má vliv na hospodářský rozvoj oblastí. Proto je žádoucí, aby rozvoj její infrastruktury byl směrován do oblastí hůře vybavených jinými druhy dopravy a do oblastí hospodářsky slabších.
Z hlediska vývoje do roku 2010 lze předpokládat, že

 • vysoké tempo dosavadního růstu výkonů silniční dopravy po roce 1989 (způsobené nástupem tržní ekonomiky, nezpoplatněním vnějších negativních účinků silniční dopravy i poklesem postihu dopravních přestupků všeho druhu) s konsolidací společensko-hospodářského vývoje opět poklesne;
 • sbližování s EU nepovede k dalšímu zvýšení silniční dopravy, protože rozšíření ekonomiky bude kompenzováno růstem podílu šetrných druhů dopravy (železniční, kombinovaná);
 • k tomu, aby se zabezpečila provozuschopnost silniční dopravy, je nutné podstatně zvýšit podíl finančních částek na údržbu a modernizaci stávající silniční sítě a znovu uplatnit požadavek efektivnosti nové výstavby (tj. budovat tam, kde je to třeba a jen v rozsahu, který je nezbytný).

Vzhledem k tomu, že rozvoj silniční sítě navržený Ministerstvem dopravy a spojů ČR není ve všech částech efektivní a někde by dokonce způsobil závažné zhoršení životního prostředí a neodůvodněné zásahy do krajiny, je předkládán k posouzení tento alternativní návrh, který má ve srovnání s návrhem MDS ČR (viz obr. 1) následující celkové odlišnosti:

 • alternativní návrh již nepočítá s další výstavbou dálničních tahů, protože výstavba nejvyššího typu pozemní komunikace - dálnice (D), kterou mezinárodní závazky obecně nevyžadují, je zdůvodněna jen potřebou časové dostupnosti uvnitř státu. Ta se týká vzhledem ke tvaru území ČR jen západovýchodního směru, v němž je výstavba dálnic (až na výjimky) dnes již dokončena;

 • menší rozsah má také rozvoj rychlostních silnic (R) a pokud existuje volba, je orientován hlavně do směrů, kde železniční síť nemá a ani nemůže získat potřebnou kvalitu;
 • hlavním principem dalšího rozvoje rychlostních silnic (popř. dostavby dálnic) je výstavba po polovinách, protože zatížení silniční sítě je většinou nevysoké a přesouvá se na novou trasu jen ze 65 až 85 %. Okamžité vybudování plného profilu je zdůvodněno jen u obchvatových úseků velkých měst (zde je reálný a žádoucí velký přesun zatížení na novou trasu) a u krátkých chybějících úseků jinak čtyřpruhového tahu (viz obr. 2);
 • alternativní návrh klade větší důraz na modernizaci sítě silnic nižšího významu. Rozsah obsažený v návrhu MDS (příloha č. 6) doplňuje o řadu dalších úseků, především o obchvaty sídel a náhradu menšího rozsahu rychlostního skeletu D+R. Nejdůležitější doplňky jsou vyznačeny v obr. 3 s výjimkou úseků na silnici I/3 v českobudějovickém kraji, kde modernizace stávající silnice na obr. 3 nahrazuje dálniční výstavbu vyznačenou v příloze č. 6 návrhu MDS ČR.


MEZINÁRODNÍ SOUVISLOSTI

Alternativní návrh vychází z přijatých mezinárodních dohod o transevropských sítích (TEN) a o hlavních silnicích s mezinárodním provozem (AGR). Tyto dohody obecně nevyžadují budování dálnic. V koridoru TEN č. IV je pro trasu E55 navržena postupná výstavba resp. modernizace silnic R7+R28, která na německém území navazuje na plánovanou výstavbu a modernizaci spolkové silnice B101 kolem Freibergu. Celá trasa, na rozdíl od dálnice D8 (+A17) v návrhu MDS, vede v Čechách i Sasku mimo velkoplošná chráněná území přírody. Státní hranici přechází nad Litvínovem, poblíž chystaného hraničního přechodu Mníšek/Deutscheinsiedel. Dálkové dopravní vztahy Ústí n.L. do Německa převezme trasa E55 a přeshraniční vztahy do oblasti Pirna - Drážďany budou dostatečným způsobem zabezpečeny po stávajících silnicích přes Cínovec a Petrovice. Dálnice Ústí nad Labem - Pirna není zapotřebí a na česko-saské hranici dlouho nebude třeba ani čtyřpruhový profil, jestliže se ovšem nejedná o poslední úsek mezi hotovými vysokokapacitními částmi sítě, jehož vložení způsobí rozsáhlý přesun dopravy, jako je tomu u propojení D8-A17. Rovnoměrné rozložení dopravních intenzit po celé délce česko-saské hranice, připravované zvýšení kapacity u dalších hraničních přechodů do Saska a umístění trasy E55 do méně atraktivní polohy a méně kapacitní části sítě vede k tomu, že u silnice R28 Most - státní hranice (- Freiberg) ve stavebně náročném příhraničním úseku vyhoví z hlediska dopravní kapacity poloviční dvoupruhový profil cca nejméně do roku 2020.

V koridoru č. VI, větev A je v trase E462 navržena dostavba silnice R48 - na rozdíl od návrhu MDS - severním obchvatem Frýdku-Místku, který vedle výrazně menšího zásahu do přírody a krajiny lépe zpřístupní jádro ostravské aglomerace. Trasa E462 navazuje na polském území v koridoru č. VI Katowice - Žilina na trasu E75, která bude odkloněna mimo území ČR. Dopravní vztahy mezi Polskem a ostravskou aglomerací převezme jednak trasa E462 a jednak stávající čtyřpruhová silnice Katowice - Žory s propojením na silnici I/58 kolem Bohumína, která pro tento účel má nebo může získat dostatečné parametry. Dálnice Katowice - Ostrava není zapotřebí.

Zástupci vlád zemí Středoevropské iniciativy podepsali v červnu 1997 Deklaraci k udržitelným způsobům dopravy v zemích SEI. Tím se i ČR zavázala k tomu, že se zaměří na rozvoj environmentálně šetrných druhů dopravy (tedy nikoli např. na rozvoj dálkové silniční dopravy) a že v určených mezinárodních dopravních koridorech dá prioritu rozvoji železnice a kombinované dopravy. V koridorech č. IV a VI však v příštích letech proběhne jen rekonstrukce stávajících tratí a u vysokorychlostních tratí - dle návrhu MDS – „případná výstavba připadá v úvahu až po roce 2010„. Také z tohoto důvodu rozvoj silniční sítě do roku 2010 v uvedených koridorech již dnes nemůže být založen na výstavbě nejvyššího typu silniční infrastruktury - dálnic D8 a D47.

Alternativní návrh ponechává v dosavadní poloze přeshraniční návaznosti tras E48, E49, E50, E55-jih, E59, E65-jih, E67 a E462, avšak (kromě výše uvedeného odklonu trasy E75) na rozdíl od dnešního stavu neobsahuje:

 • trasu E53 (Mnichov - Deggendorf -) Železná Ruda - Plzeň, z níž dálková doprava přejde na dálnici A93 od Mnichova a na dálnice A6+D5, jakmile budou dostavěny,
 • trasu E442 Karlovy Vary - Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Horní Bečva (- Žilina)
 • a trasu E551 Třeboň - Humpolec, které ve skutečnosti nemají evropský význam a neúměrně zvyšují hustotu sítě „E„ na území ČR (technické parametry dle dohody AGR u nich nejsou zdůvodněny).

Alternativní návrh kromě toho přemisťuje:

 • trasu E65-sever z dopravně i územně nevyhovujícího přechodu Harrachov do dopravně výhodné polohy přes Dolní Lipku s návazností na trasu E67 v Kladsku a na svou stávající trasu v Jaworu,
 • trasu E461 z přechodu Mikulov na přechod Břeclav, který má lepší možnosti pro modernizaci přístupových tras na moravské i rakouské straně a lepší dopravní napojení na našem území. Trasa E461 vede po přeložce I/55 a končí na E65 vedené po D2 do Brna a dále po D1, R46, R35, R44 a po přeložkách I/11 a I/43 do Polska.


RYCHLOSTNÍ SKELET (DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ SILNICE)

Úkolem dálnic a rychlostních silnic je zabezpečit nejdůležitější mezinárodní tahy a hlavní napojení těch regionálních aglomerací, které obsahují nová sídla krajů (největší vzdálenost od sídla 20 km).

Páteř silniční sítě ČR tvoří:

 • západovýchodní dálniční tah hranice SRN - Praha - Brno - Hulín D5+jižní část pražského silničního okruhu R1+D1+R47 (v cílové podobě shodný s návrhem MDS až na obchvat Plzně mezi Bručnou a Černicemi a koncový úsek Vyškov - Hulín řešený v kategorii R):
  trasa E50 v úseku Rozvadov - Holubice, E55 v úseku Praha západ - Praha jih a E65 v úseku Brno - Vyškov, v koridoru TEN č. IV část Rozvadov – Brno a v koridoru č. VI.A část Brno - Vyškov, spojnice plzeňské, pražské a brněnské aglomerace a sídla jihlavského kraje, napojení zlínské aglomerace a
 • navazující rychlostní tah Vyškov - Olomouc - Příbor - hranice Polska R46+D35+R48 (shodný s návrhem MDS až na úsek Rychaltice - severní obchvat Frýdek-Místek - Horní Třanovice s tím, že dříve vybudovaná část R48 bude rozšířena na profil, odpovídající dohodě AGR):
  trasa E65 (Vyškov - Olomouc) a E462 (Olomouc - Český Těšín), celý v koridoru č. VI.A,
  hlavní spojnice do olomoucké a ostravské aglomerace.
Do rychlostního skeletu dále patří:

 • zbývající části pražského silničního okruhu R1:
  západní část (trasa E55), severní a severovýchodní část (trasa E67) a východní část (spojnice k východním radiálám)
  a následující větve:
 • dálkový tah Praha - Písek - Č. Budějovice jih (R4+R20):
  společná trasa E55+E49 (R20),
  hlavní spojnice do českobudějovické aglomerace (R4+R20),
 • dálkový tah Praha - Most - hranice SRN (R7+R28):
  trasa E55 v koridoru č. IV,
  spojnice do západní části chomutovsko-ústecké aglomerace,
 • dálnice D8 Praha - Lovosice (možnost snížení kategorie na R):
  hlavní spojnice k budoucímu multimodálnímu překladišti Lovosice,
  napojení východní části chomutovsko-ústecké aglomerace,
 • dálkový tah Praha - Ohrazenice - Liberec - hranice SRN (R10+R35):
  trasa do východního Saska a západního Polska,
  hlavní spojnice do liberecké aglomerace,
 • dálkový tah Praha – Hr. Králové - Trutnov - hranice Polska (D11+R11+R33+R37):
  trasa E67 v úseku Praha - Jaroměř (výhledově až ke státní hranici),
  hlavní spojnice do hradecko-pardubické aglomerace,
 • silnice Olomouc - Postřelmov (R35+R44):
  součást trasy E65 - dálkového tahu do Polska a přístavu Štětín a
 • dálnice D2 Brno - Břeclav - hranice Slovenska:
  trasa E65 v koridoru č. IV,
  hlavní spojnice s Bratislavou a v úseku Brno - Břeclav s Vídní.

Chebsko-karlovarská aglomerace nemá s páteřní trasou ČR (jedinou) hlavní spojnici, ale její napojení je zabezpečeno dvěma dálkovými tahy: západní část aglomerace modernizovanou silnicí I/21(E49) a východní část modernizovanou silnicí I/6.

Ve srovnání s rychlostní sítí z návrhu MDS jsou v alternativním návrhu navíc obsaženy úseky (v celkové délce 120 km):

 • Třebkov (Nová Hospoda) - Písek - České Budějovice sever (délka 58 km),

 • Postoloprty - Most - hranice SRN (délka 45 km),
 • Mohelnice - Postřelmov (délka 17 km). Naopak nejsou obsaženy úseky (v celkové délce 905 km), které z hlediska dopravní kapacity a časové dostupnosti nejsou zdůvodněny jako dálkové rychlostní tahy:

  • úsek D3 (R3) Praha - Tábor - Č. Budějovice sever (dl. 131 km) - v návrhu MDS z části zařazen mezi „ostatní stavby na silniční síti„:
   v souvislosti se zařazením úseku R20 je duplicitní k tahu R4+R20,
   nedostatky stávající silnice I/3 řešeny modernizací dílčích úseků,
  • úsek D3 (R3) Č. Budějovice jih - hranice Rakouska (dl. 38 km) - v návrhu MDS zařazen mezi „ostatní stavby na silniční síti„:
   duplicitní ke stávající silnici I/3, její nedostatky řešeny modernizací dílčích úseků,
  • R6 Praha - Karlovy Vary - Cheb - hranice SRN (dl. 151 km):
   trasa E48 je ukončena na E49, která je v úseku Cheb - Plzeň přeložena na silnici I/21 Obilná - Planá - Ostrov (N. Hospoda) a na dálnici D5,
   spojení Praha - Karlovy Vary - Cheb řešeno modernizací dílčích úseků stávající silnice,
  • úsek R7 Postoloprty - Chomutov (dl. 23 km):
   řešen modernizací části stávající silnice,
  • úsek D8 Lovosice - Ústí nad Labem - hranice SRN (dl. 42 km):
   v souvislosti se zařazením R28 duplicitní,
   napojení východní části chomutovsko-ústecké aglomerace řešeno po stávající síti s modernizací dílčích úseků,
  • úsek R35 Ohrazenice - Hradec Králové - Mohelnice (dl. 168 km):
   trasa E442 vypuštěna,
   nedostatky stávající silnice I/35 řešeny modernizací dílčích úseků,
  • R43 Troubsko - Linhartice (dl. 70 km):
   duplicitní ke stávající silnici I/43, její nedostatky řešeny modernizací dílčích úseků,
   hlavní propojení na D2 v oblasti Brna řešeno po severovýchodní části velkého okruhu a dále po přeložce mimo stávající trasu v Židenicích,
  • D47 Hulín - Lipník nad Bečvou (dl. 30 km):
   duplicitní ke stávajícím silnicím I/55 a I/47, jejich nedostatky řešeny modernizací dílčích úseků,
  • D47 Bělotín - Ostrava - hranice Polska (dl. 64 km):
   duplicitní k R48,
   napojení severozápadní části ostravské aglomerace řešeno modernizací silnice I/58 Příbor - Ostrava,
   nedostatky stávající silnice I/47 řešeny modernizací dílčích úseků,
  • R49 Tlumačov - Fryšták - hranice Slovenska (dl. 56 km):
   efektivnost výstavby nebyla prokázána, dálková doprava z E50 od západu na Ukrajinu přejde po E462 přes Polsko, malý podíl dopravy směřující na Slovensko zůstane na silnici I/50, která má na Slovensku výhodné dopravní napojení,
   nedostatky stávající silnice I/50 řešeny modernizací dílčích úseků,
  • R52 (Brno -) Pohořelice - hranice Rakouska (dl. 42 km):
   vlivem přemístění trasy E461 na D2 ztratí úsek Brno - Pohořelice charakter dálkového tahu, úsek Pohořelice - hranice Rakouska nemá návaznost na rakouském území a
  • R55 Hulín - Uherské Hradiště - Břeclav (dl. 90 km):
   většinou duplicitní ke stávající silnici I/55, její nedostatky řešeny modernizací dílčích úseků,
   odstraněn zásah do lužních lesů v Pomoraví.
  Celková délka úseků zařazených do rychlostního skeletu je v alternativním návrhu o 785 km kratší než v návrhu MDS.

  Náhrada další výstavby dálnice D11 Libice n.C. - Hradec Králové - hranice Polska modernizací silnic I/11 a I/33 až po Jaroměř s využitím části stávajících silnic a s obchvaty sídel vyplynulo ze skutečnosti, že z hlediska nároků na časovou dostupnost hradecko-pardubické aglomerace jsou plně vyhovující parametry rychlostní silnice. Důležitým cílem je vyloučit zásah dálnice do chráněných a ostatních přírodně vysoce hodnotných území podél Cidliny. Zbývající úsek Jaroměř - Trutnov - hranice Polska (R37) v situaci, kdy tento dálkový tah není zahrnut do žádného koridoru TEN, lze chápat spíše jen jako územní rezervu. Alternativní návrh proto počítá s dlouhodobým provozem po stávající trase E67 a s celkovou modernizací stávající silnice Jaroměř - přechod Náchod včetně výstavby potřebných obchvatů.

  Přeřazení další výstavby D1 Vyškov - Hulín do kategorie R (s označením R47) je umožněno vypuštěním dálnice D47 a plně vyhoví pro časovou dostupnost zlínské aglomerace.


  OSTATNÍ SILNICE REPUBLIKOVÉ SÍTĚ

  Ostatní silniční síť, zařazovaná vedle rychlostního skeletu do tzv. sítě republikových silnic a obsahující i dílčí čtyřpruhové úseky, prošla v materiálech resortu dopravy řadou změn. V návrhu MDS v příloze č. 6 jsou na ní vyznačeny ostatní významné stavby, které alternativní návrh (s výjimkou další silniční výstavby v trase D3) přejímá a doplňuje k nim další. Nejvýznamnější doplněné stavby jsou vyznačeny v obr. 3 na síti, která se v jednotlivostech liší od sítě v návrhu MDS ČR.

  V síti ostatních republikových silnic jsou zvýrazněny dálkové tahy - pro trasy „E„, pro jejich spojnice s hlavními sídelními aglomeracemi, pro spojnice mezi těmito aglomeracemi a ke zbývajícím hraničním přechodům, které jsou nejvíce zatíženy dálkovou dopravou.

  Zbývající síť neobsahuje čtyři méně významné úseky silnic I.třídy (u čísla 14, 40, 54 a 58). Navíc obsahuje úseky ke třem významným hraničním přechodům (Nová Bystřice, Studánky a Petrovice) a čtyři úseky ve vnitrostátní síti mimo Prahu, jejichž dopravní význam odpovídá silnicím I.třídy v nově upravené síti ze září 1997 (u částí silnic č. 180, 602+353, 293+295 a 438+150).

  Doplněny jsou i klíčové úseky republikové sítě na území Prahy, které přechodně slouží k propojení evropských silnic „E„ a trvale budou sloužit pro regionální a dálkovou dopravu velkých intenzit mezi městskými částmi a protilehlými silnicemi. Ta zůstane i po dostavbě silničního okruhu R1 na těchto úsecích, které proto musejí být trvale začleněny do republikové sítě. Podobně je tomu např. i v třikrát menším Brně, kde republiková síť kromě trasy pro tranzitní dopravu má uvnitř města souběžnou trasu. V Praze se jedná o polookružní silnici označenou jako I/71 (část zrušené I/29), vedenou mezi dálnicemi D8 a D5 přibližně po jižním a východním okraji vnitřního města a o navazující úseky od I/71 k příslušným radiálám - dálnici D1 a silnicím R10, I/12+I/2 a R4.

  Alternativní návrh sítě v oblasti Prahy je založen na urychlené dostavbě velkokapacitní trasy I/71 ve třech úsecích (Štěrboholy, Hloubětín a Letňany), které dosud nejsou vybaveny mimoúrovňovými křižovatkami a v úseku Zlíchov - Radlice - Vidoule délky 5,5 km, který je dosud suplován nevyhovujícími komunikacemi. Dostavba silnice I/71 je méně náročná a dopravně mnohem účinnější než výstavba odpovídajícího úseku okruhu R1 Lahovice - Slivenec a části vysočanské radiály v pokračování silnice R10, které jsou obsaženy v návrhu MDS. Přednostní dostavba jihovýchodního polookruhu I/71 společně s výstavbou severozápadní části okruhu R1, na níž se oba návrhy shodují, je nejefektivnějším způsobem, jak získat v Praze ještě v období do roku 2005 bezkolizní kapacitní objízdnou trasu, vyhovující potřebám jak tranzitní a cílové dopravy ve všech směrech, tak ochraně životního prostředí ve vnitřním městě. Při vybudování významných prvků systému park-and-ride tak bude možné již před rokem 2005 přikročit k účinnému omezování individuální automobilové dopravy ve vnitřních částech města, s nímž počítají Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy schválené v roce 1996. Pro doplnění komunikační sítě ve vnitřním městě pak stačí jen několik menších staveb dimenzovaných na výrazně menší intenzity dopravy, než uvádí návrh MDS v příloze č. 8a. Tyto oddělené stavby s nevysokými technickými parametry nezvýší atraktivitu uliční sítě uvnitř města a proto nezavedou do vnitřního města a obytných oblastí další dopravu, jak to činí Magistrátem hl. m. Prahy navrhované vysokokapacitní vnitroměstské průtahy (tj. severozápadní část městského okruhu a břevnovská radiála), které jsou obsaženy v návrhu MDS.

  V síti ostatních republikových silnic je vzhledem k návrhu MDS ještě několik dalších úprav, které řeší:

  • odlehčení obytných oblastí měst od průjezdné dopravy (jižní odklon přeložky I/6 u Prahy, odklon silnic I/20 a I/27 mimo centrum Plzně),
  • zkrácení délky nových tras (společné zaústění I/2+I/12 na R1, sloučení I/12 s částí okruhu II/101),
  • vyloučení silnice I.třídy z CHKO Jeseníky (přeložení I/44 do trasy II/369 přes Ramzovou),
  • účelné uspořádání sítě při odlišné poloze trasy E55 do Saska.
  Ze staveb uvažovaných navíc v síti ostatních republikových silnic mají největší rozsah ty, které nahrazují mnohem vyšší investice, obsažené v rychlostním skeletu dle návrhu MDS. Kromě jmenovaných staveb v Praze jde např. o silniční obchvaty Sudoměřice, Planá nad Lužnicí, Soběslav a Netřebice - nádraží Kaplice, které nahrazují souvislou výstavbu v trase D3 (R3), dále např. o obchvaty Řevničov - Krušovice, Petrohrad - Lubenec, Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Břeclav, Veselí nad M. - Strážnice, Kunovice - Staré Město, Otrokovice, Hulín, Přerov, Odry, Bílovec, Klimkovice, Lipová-lázně a o přeložky I/6 Únhošť, Fialka - Dušníky, I/11 Bludov - Bukovice, I/43 Červená Voda - Dolní Lipka a I/41+I/42 v Brně.


  ZÁVĚR
  Podnětem k aktualizaci alternativní koncepce rozvoje silniční sítě v ČR, zpracované v prvním návrhu Českým a Slovenským dopravním klubem již v dubnu 1995 bylo, že pro tento nejméně ekologicky šetrný způsob dopravy je nadále infrastruktura rozšiřována mnohdy nešetrným způsobem vůči přírodě a krajině, vůči obyvatelům v sídlech i vůči státním finančním prostředkům, jejichž efektivní vynakládání je v zájmu všech občanů ČR. Druhým bezprostředním podnětem byl nový návrh rozvoje dopravních sítí ČR do roku 2010, zpracovaný MDS ČR v únoru 1998, který naznačuje, že nešetrný způsob rozvoje silniční sítě, prosazovaný úzkými zájmovými skupinami, hodlá státní správa resortu dopravy (mnohdy ve spolupráci s orgány územního plánování a životního prostředí) dále tolerovat a znovu uplatňovat, tentokrát prostřednictvím nového koncepčního dokumentu.

  Alternativní návrh koncepce rozvoje silniční sítě do roku 2010 neobsahuje kritický rozbor návrhu MDS z širších koncepčních hledisek zabezpečení mobility, řešení celkového dopravního systému ČR a proporcionality jednotlivých druhů dopravy. Soustřeďuje se jen na stanovení jiného možného rozvoje silniční infrastruktury, vyhovujícího dopravním potřebám a zároveň přijatelnějšího z hlediska ochrany přírody a krajiny a péče o lidské zdraví a efektivnějšího z hlediska proporcionálního rozvoje ekonomiky ČR i samotných komplexně chápaných přínosů silniční výstavby. Z hlediska hodnocení ve vztahu ke koncepci rozvoje silniční sítě obsažené v návrhu MDS může být tento alternativní návrh označen jako varianta ekologická (ekologicky šetrná). Pokud by byl chápán jen ve vztahu k rozvoji dálnic, jednalo by se o variantu aktivní nulovou (s respektováním transevropských koridorů TEN), protože další výstavba dálnic s výjimkou propojení páteřního tahu není navržena.

  Alternativní návrh na několika místech z chráněných nebo ekologicky citlivých oblastí odstraňuje rychlostní trasy obsažené v návrhu MDS ČR (D8 z CHKO České středohoří a z přírodního parku Východní Krušné hory, D11 z národní přírodní rezervace Libický luh a z ekologicky cenného území podél Cidliny, D3 (R3) z oblasti Posázaví a rybníků Kozí Hrádek - Planá nad Lužnicí, R35 z kontaktu s CHKO Český ráj) a snižuje dopravní význam stávajících silnic (E49 v CHKO Slavkovský les, E442 v CHKO Lužické hory, E65 v Krkonošském národním parku, I/44 v CHKO Jeseníky, E461 v oblasti Novomlýnské nádrže – CHKO Pálava). Kromě toho alternativní návrh obsahuje úpravy uspořádání silniční sítě, které odvedou průjezdnou dopravu z obytných částí sídel (Praha, Brno, Plzeň). V případě Prahy zároveň vytvoří dříve než návrh MDS podmínky pro účinné omezování individuální automobilové dopravy v širší centrální oblasti. Tím vzniknou předpoklady, že tam nebude třeba vybudovat další velkokapacitní komunikace dle dosavadního záměru Magistrátu hl.m.Prahy, které by vlivem zavedení další dopravy dále zhoršily životní prostředí.

  Menší rozsah rychlostního skeletu než má návrh MDS a jeho náhrada modernizací silnic, která dle možností využije stávající úseky, vyvolá menší množství zásahů do krajiny a sníží její další fragmentaci. Kromě toho větší počet menších staveb se v úhrnu lépe přizpůsobí požadavkům na zvyšování dopravní kapacity a zmenší se tím nárok na finanční výdaje pro zabezpečení provozuschopnosti a vyhovujících parametrů silniční sítě. Snížení investic do rychlostního skeletu tak na jedné straně dává možnost zvýšit tempo budování potřebných obchvatů sídel a jiných úprav pro ochranu životního prostředí. Na druhé straně umožní vůči návrhu MDS změnit poměr investic ve prospěch ekologicky šetrných druhů dopravy (železniční, veřejné osobní a kombinované nákladní) na úroveň, která je uplatňována v zemích EU, a to bez zvýšení celkových částek vynakládaných ze státního rozpočtu na dopravní sektor.

  Usměrněním dálkového tahu z Prahy do Českých Budějovic a Saska (E55) do oblastí, které jsou dosud hůře vybaveny dopravní infrastrukturou, alternativní návrh přispívá k vyrovnání podmínek pro hospodářský růst v regionech ČR.

  Uvedené přínosy alternativního návrhu rozvoje silniční sítě jsou natolik závažné, že zdůvodňují změny v dosavadních a připravovaných rozvojových a územních plánech i v dvojstranných dohodách se sousedními státy, pokud již byly sjednány.


  3. ŽELEZNIČNÍ SÍŤ


  VÝCHODISKA

  Z obecných charakteristik železniční dopravy vyplývá, že

  • má vysokou bezpečnost provozu a výhodné využití pro přepravu velkých množství, nebezpečných nákladů a přepravu na velké vzdálenosti, ale také na malé vzdálenosti především u příměstské osobní dopravy;
  • patří k environmentálně nejšetrnějším druhům dopravy s nízkou energetickou náročností (a tedy i s provozními náklady) a
  • má v ČR k dispozici síť, za posledních 60 let sice značně zchátralou a technicky zaostalou, která však svojí hustotou vytváří dobré předpoklady pro další rozvoj jak samotné železniční dopravy, tak i jejích kombinací s dopravou leteckou, vodní, silniční a městskou.
  Úlohou železnice v dopravním systému ČR a střední Evropy je

  u osobní dopravy plnit funkci jako

  • nosný a jednotící prvek sítě dálkové veřejné dopravy ČR i regionálních sítí uvnitř sídelních aglomerací a některých euroregionů (vazby na letiště, autobusy, MHD, taxi, parkoviště motorových vozidel i jízdních kol);
  • hlavní dopravní prostředek v soustředěných přepravních směrech mezi ČR a státy střední Evropy i v některých směrech tranzitních a
  u nákladní dopravy plnit funkci jako prostředek
  • pro přímé napojení a spojení vleček, sítě stanic s nakládkou a vykládkou, terminálů kombinované dopravy a říčních přístavů a
  • pro mezinárodní spojení v mnohočetných relacích tranzitních, dálkových i regionálních.
  Z hlediska přepravních výkonů lze (podobně jako v návrhu MDS) do roku 2010 předpokládat vzrůst dálkové a tranzitní dopravy. Vývoj ve vnitrostátní přepravě bude záležet na míře a rychlosti přehodnocení dnešních cenových relací, které neoprávněně znevýhodňují železnici a kombinovanou dopravu vůči přímé silniční dopravě (a to i na střední a velké vzdálenosti). U přepravy osob lze počítat s růstem příměstské dopravy v závislosti na zkvalitňování služeb v integrovaných systémech včetně park-and-ride.

  Alternativní návrh koncepce rozvoje železniční sítě vychází z prognózy budoucího vývoje dopravy v Evropě a důsledněji než návrh MDS uplatňuje základní principy evropské dopravní politiky. Ta klade důraz na vyšší využívání ekologicky šetrných druhů dopravy, jak o tom svědčí Strategie oživení železnic Společenství z roku 1996, Deklarace k udržitelným způsobům dopravy v zemích Středoevropské iniciativy podepsaná v New Yorku v červnu 1997 („v mezinárodních dopravních koridorech dát prioritu železnici a kombinované dopravě„) i Prohlášení z Regionální konference o dopravě a životním prostředí podepsané ve Vídni v listopadu 1997 („podporovat přesun silniční a letecké dopravy k ekologičtějším druhům podporou příslušné infrastruktury„).

  Alternativní návrh na rozdíl od návrhu MDS předpokládá transformaci státní organizace České dráhy na akciovou společnost s majoritním podílem veřejných orgánů (státní správy a samosprávy). Tato forma deetatizace (odstátnění) velkých strategických státních podniků (tedy i železničních společností) se ve vyspělých státech z dlouhodobého hlediska pokládá za optimální řešení. Znesnadňuje zneužití dominantního postavení, umožňuje kontrolu vynakládání dotací v souladu s jejich určením, zachovává síťový charakter služeb, jejich rozsah a rozšiřování při určité kvalitě, zabezpečuje ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel apod. Transformace Českých drah na akciovou společnost také nevylučuje případný vznik regionálních železničních společností podle shodných zásad. Stejný nebo obdobný postup se uplatňuje i v ostatních západoevropských zemích, s výjimkou Velké Británie, kde v současné době považují úplnou privatizaci, provedenou před několika lety, za systémově špatný krok.

  Další text se omezuje na popis úprav důležitých částí železniční sítě. Přitom je pojem „koridor„ dle skutečného významu tohoto slova ponechán pro široký pruh území, který vymezuje např. úseky transevropských sítí a místo zavádějící novořeči MDS „výstavba koridoru„ je užíván výstižnější pojem „rekonstrukce (optimalizace, modernizace) trati„, nebo (tranzitního) „tahu„. Pojmem vysokorychlostní trať je myšlena trať pro rychlost 250 km/h. Tyto tratě jsou z hlediska ochrany životního prostředí, zásahů do krajiny a spotřeby energie pro náš stát nežádoucí a pro vnitrostátní dopravu nepotřebné.

  Alternativní návrh obsahuje i jiné hodnocení významu a náplně modernizace III. a IV. tranzitního tahu, které byly stanoveny v roce 1992 podle původních směrů zátěže a dříve elektrizovaných uhelných tahů.

  V současnosti však také nabývá důležitosti propojení na modernizované spojení Sever - Jih do Itálie přes Brenner. Z tohoto důvodu je potřebné zajistit v jihozápadním směru dostatečně rychlé a kapacitní spojení. Toto spojení je navrženo po nejstarší české trati Praha - Plzeň - Domažlice - Regensburg, která by měla být přestavěna na parametry podle mezinárodních dohod. V Regensburgu se trať napojuje na Norimberk a na Mnichov.V těchto místech navazuje pak na severojižní evropskou trasu. Spojení do Švýcarska a Itálie by tak bylo proti preferovanému III. tranzitnímu tahu (Praha - Cheb) o 170 km kratší a proti IV. tranzitnímu tahu (Praha - České Budějovice) o cca 50 km kratší.

  V případě, že by nedošlo k dohodě mezi českou a bavorskou vládou o přednostní (jednodušší a levnější) modernizaci tratě Plzeň - Regensburg, je možné (avšak s výrazně nižším efektem) použít trať Klatovy - Železná Ruda – Platting a provést modernizaci IV. tranzitního tahu před III. tahem.

  K přehodnocení výstavby ve prospěch IV. tahu do roku 2010 vedou následující důvody:

  • Jestliže byla na neurčito odložena výstavba nové tratě, která by zkrátila vzdálenost Praha - Brno, zůstane na dlouhou dobu pro nejfrekventovanější tranzitní relaci přes ČR Drážďany - Praha - Vídeň výhodnější trasa přes České Velenice, která je kratší o 53 km (avšak směrově a sklonově méně výhodná). Bude kratší i pokud by vedla přes České Budějovice. Proto lze počítat s budoucím převedením části vlaků v uvedené relaci na IV. tah. Tím se zlepší i časová dostupnost jižních Čech.
  • Včasná a dostatečně velkorysá modernizace IV. tahu by vytvořila reálné podmínky pro získání nákladní tranzitní dopravy mezi Itálií a západní polovinou Polska.
  Alternativní návrh při modernizaci tranzitních tahů obsahuje tyto odlišnosti proti návrhu MDS ČR:

  • přednostní řešení IV. tranzitního tahu před III. s následujícími úpravami:

  • Mezi Prahou a Českými Budějovicemi využít stávající trať přes Benešov a Tábor, tzn. v úseku Praha - Benešov optimalizovat stávající dvoukolejnou trať a výhledově pro dálkovou dopravu a pouze v částečném souběhu dobudovat 3.„rychlou„ kolej (rychlost 200 km/h).
  • 7) V úseku Benešov – Dynín u Č. Budějovic zdvojkolejnit stávající trať s přeložkami pro dosažení rychlosti 120 (140) km/h a v úseku Ševětín – České Budějovice vybudovat novou trať pro rychlost 160 km/h.
  • 8) Po roce 2010 v úseku České Budějovice – Horní Dvořiště vybudovat po dohodě s rakouskou stranou novou trať pro rychlost 160 km/h (a to buď jednokolejnou se zachováním stávající tratě nebo dvoukolejnou se zrušením stávající tratě). Trať Veselí nad Lužnicí – České Velenice elektrifikovat a současně provést úpravu oblouků pro rychlost nejméně 120 km/h, stejně i trať České Budějovice - České Velenice (především žst.) dle schválené dokumentace předeelektrizačních úprav.
  • modernizaci III. tranzitního tahu orientovat ve směru na Domažlice a prozatím ji omezit na úsek Ejpovice – Stod a na zeštíhlení plzeňského uzlu, neboť je to mnohem efektivnější než optimalizace celého ramene Praha – Cheb, přičemž realizace tohoto úseku umožní zavedení příměstské intervalové dopravy v plzeňské aglomeraci (zbývající část III: tahu se bude budovat podle výsledků jednání s německou stranou),
  • modernizaci II. tranzitního tahu na traťovou rychlost nejméně 140 km/h (v úseku Břeclav – Přerov i nad 160 km/h),
  železniční uzly musejí splňovat požadavky příměstské intervalové dopravy i dopravy dálkové (např. v Brně zachovat centrální polohu hlavního nádraží rekonstrukcí jeho kolejiště a doplněním o další dvě průjezdné koleje). Kromě rekonstrukce čtyř tranzitních tahů obsahuje alternativní návrh i výstavbu, obnovení a rekonstrukci také jiných částí sítě. Cílem je zkvalitnit železniční síť v nejzatíženějších úsecích a doplnit ji o traťové úseky, které významně zkracují dosavadní dopravní vzdálenosti, nahrazují silně zatížené silniční spoje a zlepšují využití železniční sítě ČR pro mezinárodní spojení.

  Vysokorychlostní tratě (pro rychlost 250 km a více) a magnetická dráha v ČR

  Záměr výstavby sítě vysokorychlostních železničních tratí (příloha č. 2c materiálu MDS ČR) není dosud uspokojivě dořešena a z různých odborných hledisek prověřena. Kromě toho po rozpadu ČSFR je pro vnitřní potřebu ČR ještě méně zdůvodnitelná (došlo ke snížení přepravy osob, jde o stavebně značně náročný projekt, který je nad finanční možnosti našeho státu). Významným hlediskem je i ochrana životního prostředí (zejména nadměrný hluk v blízkosti lidských sídel) a krajiny (její parcelace, složitá morfologie terénu apod.). Z tohoto důvodu alternativní koncepce rozvoje dopravní infrastruktury ČR se sítí VRT do roku 2010 neuvažuje.

  Stejně sporným projektem pro náš stát je i výstavba magnetické dráhy, která je nekompatibilní s ostatní dopravní infrastrukturou. Přestože bude v SRN v roce 1998 zahájena výstavba úseku Hamburk - Berlín a objevují se i první studijní úvahy o možném prodloužení do dalších zemí Evropy včetně ČR, negativní vlivy tohoto záměru převažují nad pozitivními (finanční, technické, ekologické, dopravní, urbanistické apod.). Do roku 2010 je v ČR velmi nepravděpodobné, že dojde k její výstavbě, neboť tento námět je teprve ve stadiu předběžných studií. Proto alternativní koncepce s výstavbou magnetické dráhy nepočítá.


  KONCEPCE ROZVOJE

  Vzhledem k nejistotě, jak rychle se česká dopravní politika odvrátí od podpory silniční dopravy a v jaké míře bude podporovat environmentálně šetrnou železnici, jsou uvažovány dvě koncepční varianty, které se liší rozsahem navržených staveb. Obě jsou však zaměřeny na konsolidaci a modernizaci stávající sítě. Kromě toho využívají úspory finančních prostředků neodůvodněných investic do silničního rychlostního skeletu.


  1. varianta (´pasivní´)

  Navržená varianta rozvoje železniční sítě č. 1 (viz obr. 4) vychází z var. II. návrhu MDS ČR (tj. včetně modernizace 9 železničních uzlů a stanic). V podstatných rysech ho přejímá, přičemž ho v některých oblastech ještě výrazně doplňuje (ve prospěch nákladní i osobní železniční dopravy).

  Jedná se zejména o tato stavební opatření:

  • výstavba nových nezbytných železničních tratí a přeložek,
  • obnova dříve snesených tratí, včetně přeshraničních úseků,
  • zahájení rozsáhlého programu elektrizace tratí,
  • zajištění řádné údržby všech tratí (celostátních i regionálních).
  Cílem uvedených investic je:

  • umožnit mezinárodní i vnitrostátní železniční dopravu co nejvyššími rychlostmi po stávajících trasách,
  • zvýšit atraktivitu veřejné osobní i nákladní dopravy po železnici pro zákazníky,
  • snížit negativní vlivy železniční dopravy na životní prostředí,
  • doplnit chybějící traťové spojky, které zrychlí dopravu v aglomeracích a mezi nimi,
  • přebudovat železniční uzly Praha, Pardubice, Brno a Ústí nad Labem tak, aby vlaky ze všech směrů mohly nejkratší trasou a bez úvratí zajíždět do hlavního nádraží, jehož poloha by měla být zachována v centru.
  Výstavba nových tratí a přeložek. Nově směrované traťové úseky nahradí existující úseky, které jsou pro kvalitní dopravní obsluhu nevhodně trasované nebo které výrazně zkrátí cestovní dobu či odstraní úvratě tam, kde existují jiná, ale méně výhodná spojení. U některých dalších tratí dojde k rekonstrukci s drobnými přeložkami (vyrovnání oblouků apod.), aby bylo možné dosáhnout výrazně vyšší traťovou rychlost. Dále je nutné vybudovat některé nové železniční tratě, které účelně propojí tratě stávající tak, že dojde k výraznému zlepšení dopravní obslužnosti a zkrácení cestovních dob (viz. tab. 1 a 2).


  Tab. 1: Výstavba nových železničních tratí a přeložek dvoukolejných do roku 2010
  17,0 km 180 Plzeň Skvrňany – Stod 2 E 180 km/h
  11,7 km 220 Ševětín – České Budějovice 2 E 160 km/h
  13,7 km 232 Vlkava - Lysá nad Labem 2 E 160 km/h
  42,4 km  

  Legenda:
  1= jedna traťová kolej; 2 (3) = dvě (tři) traťové koleje; E = elektrická trakce; M = motorová trakce; (MDS) = v návrhu MDS ČR


  Tab. 2: Výstavba nových železničních tratí a přeložek jednokolejných do roku 2010
  2,8 km 028 Náchod - státní hranice (+ 3,3 km v Polsku) 1 M 80 km/h
  8,2 km 029) Náchod - Česká Skalice 1 M 100 km/h
  3,0 km 140 Karlovy Vary – Tuhnický triangl 1 E 80 km/h
  7,5 km 238 Pardubice – Ostřešany – Chrudim město 1 E 100 km/h
  0,9 km 041 Turnov město - Turnov (přeložka) 1 M 60 km/h
  0,6 km 072 odb. hrad Střekov – odb. Ústí n.L. jih 1 E 60 km/h
  0,0 km 300,330 kolej. prop. tratí 330 a 300 v žst. Hulín – jižní zhlaví  
  0,0 km 340 napojení na nákladní průtah v Brně  
  1,2 km 340 Brno dolní nádr. - Brno hl.n. 1 E 60 km/h

  24,2 km
  + 3,3 km v zahraničí
   

  Legenda

  Obnova dříve snesených tratí. Pro optimalizovanou síť linek je nutné stavebně obnovit dříve odstraněné tratě, z nichž některé překračují státní hranice (viz tab. 3).


  Tab. 3: Obnova dříve snesených tratí pro osobní provoz do roku 2010
  0,5 km 132 Děčín hl.nádr. - Děčín zastávka 1 M 40 km/h
  1,8 km 203 Slavonice - Waldkirchen 1 M 60 km/h
  + 5,6 km v Rakousku do žst Waldkirchen
  1,7 km 245 Hevlín - Laa an der Thaya 1 E 100 km/h
  + 1,6 km   v Rakousku do žst Laa an der Thaya 
  4,0 km + 7,2 km v zahraničí  

  Legenda

  Zdvojkolejnění a elektrizace. Některé tratě je nutné zdvojkolejnit (popř. ztrojkolejnit), aby byly dostatečně propustné. Některé tratě je nutné elektrifikovat, aby bylo možné dosáhnout vyšší traťové rychlosti a zlepšit jízdní vlastnosti (viz tab. 4 a 5).


  Tab. 4: Zdvojkolejnění (popř. 3. kolej) traťových úseků do roku 2010
  1 km 011 Praha Hrabovka – Praha hl. nádraží 2 E 80 km/h
  39 km 031 Pardubice – Jaroměř 2 E 120 km/h
  8 km 011 Praha Libeň – Praha Běchovice 3 E 120 km/h
  5 km 011 Praha Masarykovo n. - Praha Libeň 3 E 100 km/h
  15 km 080 Vlkava – Bezděčín u Mladé Boleslavi 2 E 120 km/h
  4 km 190 Ždírec u Plzně – Blovice 2 E 120 km/h
  5 km 190 Nezvěstice – Starý Plzenec 2 E 120 km/h
  91 km 220 Benešov u Prahy – Tábor - Dynín 2 E 120 km/h
  6 km ---- Praha Libeň - Praha Malešice - Praha Hostivař 2 E 60 km/h
  174 km  

  Legenda


  Tab. 5: Elektrizace do roku 2010 (bez nově postavených tratí a bez 2. kolejí )
  24 km 024 Lichkov st. hr. – Letohrad (+ 8 km v Polsku) 1 24 km (MDS)
  52 km 032 Jaroměř - Česká Skalice - Trutnov hl.n. 1 52 km
  10 km 045 Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou 1 10 km
  4 km 061 Nymburk město – Veleliby 1 4 km
  3 km 064 Mladá Boleslav město - Mladá Boleslav hl.n. 1 3 km
  12 km 080 Nymburk hl.n. – Vlkava 1 12 km
  15 km 080 Vlkava - Bezděčín u Mladé Boleslavi 2 30 km
  3 km 080 Bezděčín u Mladé Boleslavi - Ml. Boleslav hl.n. 1 3 km
  46 km 140 Kadaň - Karlovy Vary 2 92 km (MDS)
  11 km 170 Cheb – Schirnding 1 11 km (MDS)
  49 km 183 Klatovy – Železná Ruda 1 49 km (MDS)
  50 km 190 České Velenice - České Budějovice 1 50 km (MDS)
  4 km 194 odb. Rožnov - Boršov nad Vltavou 1 4 km (MDS)
  58 km 196 Horní Dvořiště st.hr. - České Budějovice 1 58 km (MDS)
  56 km 226 České Velenice st. hr. - Veselí nad Lužnicí 1 56 km (MDS)
  8 km 300 Ostrava Kunčice - Ostrava hl.n. 2 16 km (MDS)
  405 km + 8 km v zahraničí   543 km

  Legenda


  2. varianta (´aktivní´)

  Varianta č. 2 (viz obr. 5) předpokládá vynaložení finančních prostředků, které umožní zásadním způsobem zlepšit vnitrostátní dopravu a tak zvýšit atraktivitu železniční dopravy v přepravě osob i nákladů (rozsáhlejší výstavbou nových tratí i obnovou dříve snesených tratí přes státní hranice). Jedním z navržených prostředků je i nasazení naklápěných souprav na všechny rychlíky a spěšné vlaky. Tomu musí odpovídat rozsah úprav železničních tratí. Níže navržená stavební opatření jsou nad rámec pasivní var. (tab. 6 – 10).


  Tab. 6: Výstavba nových železničních tratí a přeložek dvoukolejných do roku 2010
  4,0 km 120 Praha Ruzyně - Praha letiště Ruzyně 2 E 100 km/h
  10,0 km 140 Ostrov nad Ohří – Karlovy Vary Rybáře 2 E 140 km/h
  5,5 km 140 Hlavno – Kynšperk nad Ohří 2 E 160 km/h
  62,0 km 150 Kladno – Slaný – Louny – Žatec západ 2 E 160 km/h
  6,5 km 170 Ejpovice – Plzeň Doubravka 2 E 140 km/h
  16,0 km 335 Vizovice – Valašská Polanka 2 E 80 km/h
  104,0 km  

  Legenda


  Tab. 7: Výstavba nových železničních tratí a přeložek jednokolejných do roku 2010
  0,8 km 010+024 Ústí n.O. město – trať 024 na Letohrad 1 E 60 km/h
  0,7 km 231/070+090 Praha Vysočany – Praha Holešovice (spojovací kolej) 1 E 60 km/h
  18,8 km 016 Svitavy zastávka - Litomyšl město 1 M 100 km/h
  0,8 km 016 Litomyšl město - Litomyšl 1 M 60 km/h
  1,3 km 090 Praha odb. Sluncová – Praha odb. Rokytka 1 E 80 km/h
  0,3 km 122 zapojení do žst. Praha Smíchov 1 M 60 km/h
  1,8 km 132 odb. Dubská - Teplice v Čechách 1 M 60 km/h
  23,0 km 150 Žatec západ – Kadaň – Klášterec nad Ohří 1 E 140 km/h
  20,7 km 163 Bochov - Karlovy Vary 1 M 100 km/h
  13,2 km 175 Bezdružice - Teplá 1 M 100 km/h
  13,0 km 224 Bechyně – Týn nad Vltavou 1 E 80 km/h
  5,7 km 249 Oslavany - Důl Anna 1 M 60 km/h
  2,0 km 250+330 Ladná – Hrušky 1 E 100 km/h
  1,0 km 262 bezúvraťová spojka u žst. Skalice nad Svitavou 1 M 60 km/h
  ? 277 Opava východ – Fulnek 1 M 80 km/h
  1,1 km 278 Nový Jičín hor.n. - Nový Jičín město 1 M 60 km/h
  7,9 km 317 Ostrava Oderská osada - Hlučín 1 M 100 km/h
  1,0 km 331+332 bezúvraťová spojka u žst. Nezamyslice 1 E 60 km/h
  6,5 km 333 Zborovice - Morkovice 1 M 80 km/h
  0,2 km 333 zaústění do žst. Nezamyslice 1 M 60 km/h
  119,8 km (bez trati č. 277)  

  Legenda


  Tab. 8: Obnova dříve snesených tratí pro osobní provoz do roku 2010
  0,6 km 145 Hraničná - státní hranice 1 M 60 km/h + 0,2 km v Německu do žst. Klingenthal
  0,4 km 197 Nové Údolí - Jandelsbrunn 1 M 60 km/h + 19,2 km v Německu do žst. Jandelsbrunn
  2,3 km 249 Důl Anna - Důl Jindřich 1 M 60 km/h
  0,7 km 318 Chuchelná - Krzanowice Poludnie 1 M 80 km/h + 4,0 km v Polsku
  4,0 km
  + 23,4 km v zahraničí
   

  Legenda


  Tab. 9: Zdvojkolejnění traťových úseků do roku 2010
  11,0 km 120 Praha Bubny – Praha Ruzyně 2 E 80 km/h
  18,0 km 120 Praha Ruzyně – Kladno 2 E 120 km/h
  29,0 km 190 Plzeň Koterov – Nepomuk 2 E 100 km/h
  47,0 km 190 Horažďovice předměstí – Číčenice 2 E 100 km/h
  12,0 km 190 Zliv – Nemanice 2 E 100 km/h
  2,5 km 210 Praha Modřany zastávka - Praha Braník 2 M 80 km/h
  1,0 km 210 Praha odb. Spořilov - Praha jih 2 E 80 km/h
  28,0 km 316 Ostrava Svinov – Opava východ 2 E 100 km/h
  29,0 km 316 Opava východ – Krnov 2 M 100 km/h
  25,0 km 335 Otrokovice – Vizovice 2 E 80 km/h
  202,5 km  

  Legenda


  Tab. 10: Elektrizace do roku 2010 (bez nově postavených tratí a 2. kolejí)
  33 km 026 Náchod – Meziměstí – st. hranice 1 33 km
  38 km 030 Turnov – Liberec 1 38 km
  68 km 070 Mladá Boleslav hl. n. – Turnov 1 68 km
  29 km 120 Praha Bubny – Kladno 2 58 km
  21 km 192 Týn nad Vltavou - Číčenice 1 21 km
  101 km 240 Brno Horní Heršpice – Jihlava 1 101 km
  70 km 241 Znojmo – Okříšky 1 70 km
  12 km 248 Retz – Znojmo (+ 6 km v Rakousku) 1 12 km
  17 km 300 Kojetín – Hulín 1 17 km
  28 km 316 Ostrava Svinov – Opava východ 2 56 km (MDS = 1 k.)
  25 km 335 Otrokovice – Vizovice 2 50 km
  442 km
  + 6 km v zahraničí
    606 km

  Legenda

  Změna elektrizační soustavy. Na trati 224, která byla na počátku století vybudována jako elektrizovaná, je nutné změnit elektrizační soustavu, aby byla jednotná s později realizovanou elektrizační soustavou. Proto je nutné co nejdříve změnit napájecí napětí celé trati v úseku Tábor - Bechyně v délce 24 km (z 1,5 kV SS na 25 kV 50 Hz).


  Tab. 11: Přehled navržených změn v železniční síti v ČR do roku 2010
  Rozvoj železniční sítě Pasivní var. Aktivní var.
  Nové tratě dvoukolejné 42,4 km 146,4 km
  Nové tratě jednokolejné 24,2 km 144,0 km
  Dostavba 2. (3) traťové koleje u stávajících tratí 174,0 km 376,5 km
  Stavební obnova dříve snesených tratí 4,0 km 8,0 km
  (Navazující výstavba úseků v zahraničí 10,5 km 33,9 km)
  Celkem (pro ČR) 244,6 km 821,3 km
  Celkem délka traťových kolejí (bez staničních) 287,0 km 405,4 km
  Elektrizace (bez nově postavených tratí a 2. kolejí) 405,0 km 847,0 km
  Elektrizace - délka traťových kolejí (bez staničních) 543,0 km 1149,0 km
  Změna elektrizační soustavy 24,0 km 24,0 km
  (Elektrizace navazujících úseků v zahraničí 8,0 km 14,0 km)

  Legenda


  4. VODNÍ CESTY


  VÝCHODISKA

  V současné době má v ČR vodní doprava pro souvislou vnitrostátní i zahraniční přepravu k dispozici labsko-vltavskou vodní cestu o provozní délce 303 km, kterou lze jednoznačně považovat za dostačující (vzhledem dopravním výkonům a k přítomnosti ekologicky cenných území podél říčních toků).

  V posledních letech, v souvislosti s restrukturalizací české ekonomiky, byla přeprava po vodní cestě postižena radikálním poklesem výkonů (v roce 1996 byl přepravní výkon ve vodní dopravě 1,09 mld.tkm, což je jen 1,87 % z výkonů veřejné nákladní dopravy) a podnikání ve vodní dopravě se zaměřuje především na mezinárodní přepravy, kde se projevuje její ekonomická výhodnost. Ani budoucna nelze předpokládat, že dojde k významnému zvýšení přepravy, neboť souběžně vedená železnice má volné kapacity.

  Přestože v SRN bude labská vodní cesta modernizována ve dvou úsecích - po Magdeburk a dále mezi Magdeburkem a hranicí s ČR, zlepšení plavebních podmínek v úseku státní hranice - Ústí n. L. lze docílit jen prohrábkou dna a příp. dalšími „měkkými„ stavebními pracemi netrvalého charakteru, aby nedošlo k zásahu do přírody v okolí řeky. Vyplývá to mj. ze záporného stanoviska dle z. č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, které v roce 1997 vydalo MŽP ČR ke stavbě vodního díla Malé Březno.

  Výstavba několika vodních stupňů je v této oblasti zahrnuta ve Směrném vodohospodářském plánu z roku 1976. Tento 22 let starý plán je však nutné přehodnotit v nových podmínkách existence ekologických zákonů a rozvoje jiných dopravních cest a posoudit ho z hlediska vlivů na životní prostředí dle § 14 zákona č. 244/1992 Sb. Řada plánovaných staveb pro vodní dopravu je totiž v rozporu se zákony na ochranu přírody. Ani technická možnost úpravy Labe k docílení stejných plavebních podmínek jako na německé straně (plavební hloubka 1,60 m po dobu 345 dní v roce a plavební hloubka 2,5 m po dobu cca půl roku) - nemůže zpochybnit fakt, že ČR leží na rozvodí a že Labe je a nepochybně zůstane jen slepou větví vnitrozemské vodní dopravy. Propojení vodních cest severního Německa s Dunajem bylo již dosaženo kanálem Mohan - Dunaj, železniční tah podél Labe se modernizuje a jeho kapacita pro nákladní dopravu v budoucnu dále podstatně vzroste po odklonu dálkové osobní dopravy na ev. novou vysokorychlostní trať (či magnetickou dráhu).

  Vyzdvihovaný ekologický aspekt vodní dopravy je v ČR velmi sporný, neboť z geomorfologického hlediska se naše republika nachází „na střeše„ Evropy. Kde není dostatek vody, nelze vyhovujícím způsobem využívat vodní dopravu. Proti ekologické výhodnosti vodní dopravy stojí argument negativního vlivu navrhovaných plavebních kanálů na chráněné oblasti (CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce, lužní lesy podél řeky Moravy) nebo krajinářské a ekonomické hledisko zbytečného kanalizování toků. Proto je nutné přijmout zásadu, že v ČR se musejí podmínkám řeky přizpůsobit lodě (nikoli naopak) a ev. další propojení vodních cest je třeba vést mimo území ČR.

  Z předběžného návrhu evropských vodních cest byla počátkem 90. let vypuštěna celá jižní větev uvažované trasy E20 Jaderské moře - Dunaj (přes Maďarsko, Chorvatsko a Slovinsko) a je nepochopitelné, proč resort dopravy ČR ještě v roce 1996 nesouhlasil s vypuštěním také severního úseku E20 Dunaj - Labe (Bratislava – Rokytnice - Chvaletice), který by poskytl ve vztahu ke kanálu Mohan - Dunaj jen méně výhodné duplicitní spojení. Do evropské sítě vnitrozemských vodních cest je v mezinárodní dohodě AGN, sjednané v roce 1997, zahrnuto i zamýšlené průplavní spojení E81 Váh - Odra, které vede mimo území ČR a je mnohem kratší než dosud uvažované spojení E30 Dunaj - Rokytnice – Odra (při asi dvojnásobné překonávané výšce je celková délka cca poloviční a v ČR čtvrtinová). Záměr průplavního spojení přes Moravu, které se i v tomto směru stalo méně výhodnou duplicitou, může být definitivně opuštěn.

  Alternativní návrh koncepce rozvoje vodních cest proto dává podnět k následujícím změnám v Evropské dohodě EHK OSN o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN):

  • vypuštění celého průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe (koncových úseků cest E20 a E30) ze seznamu vodních cest a přečíslování E81 na E30,
  • zkrácení cesty E20-06 jen po Prahu-Holešovice v seznamu vodních cest a
  • vypuštění přístavu P 20-06-01 Praha 55,5 km (Smíchov) ze seznamu vnitrozemských přístavů mezinárodního významu.


  DALŠÍ ROZVOJ VODNÍCH CEST

  Současné i potenciální vodní cesty v ČR jsou téměř vždy v souběhu se stávající či plánovanou pozemní infrastrukturou (např. I. a II. železniční tranzitní tah, trať Lysá nad Labem – Děčín atd.), po vodě byla dokonce zastavena i přeprava uhlí do Chvaletic. Další technicky a finančně náročné stavby pro vodní dopravu ve skutečnosti nejsou zapotřebí.

  Z tohoto hlediska je vedle vodních děl pod Ústím nad Labem i uvažované splavnění Labe až do Pardubic, včetně vybudování vodní části nového přístavu velmi spornou státní investicí.

  Dalšími velmi spornými stavbami v době recese vodní dopravy i přísné ochrany přírody jsou navrhovaná splavnění Moravy do Hodonína a Odry do Ostravy, které v podstatě znamenají přípravu na vybudování průplavu Dunaj - Odra - Labe (již jednou vládou odmítnutého zejména z finančních a dopravních důvodů). Navrhovatelé těchto staveb dosud nepředložili jasné argumenty pro vybudování těchto staveb. Naopak v minulosti bylo již několikrát prokázáno, že by došlo k negativnímu vlivu na ekosystémy v okolí těchto řek (na řece Moravě např. k narušení přirozeného koryta, ale také páteře CHKO Záhorie na Slovensku), že předpokládanou přepravu nákladů spolehlivě zajistí železniční (či silniční) doprava a že jde o finančně riskantní stavbu (splavnění Moravy nemá pro Slovensko ani pro Rakousko prakticky žádný význam, naopak by tyto státy byly nuceny investovat daleko více prostředků než ČR, což znamená složitá a dlouhodobá mezistátní jednání před uzavřením dohody o využití hraničního toku).

  Na základě těchto závažných ekologických, dopravních, finančních i stavebně-technických skutečností předkládáme nulovou variantu rozvoje vodních cest. Doporučujeme použít finance ze státního rozpočtu pouze na rekonstrukci a modernizaci stávajících vodních cest, tzn. na měkké stavby (jako např. prohrábky koryta řek či jejich dílčí úpravy) a na údržbu, popř. modernizaci stávajících přístavů, zdrží, plavebních komor apod.

  Na rozdíl od návrhu MDS ČR alternativní návrh neobsahuje do roku 2010 realizaci těchto plánů na rozvoj dopravních cest:

  • splavnění Labe v úseku Chvaletice - Pardubice, včetně vybudování přístavu v Pardubicích,
  • výstavbu vodních stupňů pro zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi,
  • splavnění Moravy do Hodonína a
  • splavnění Odry do Ostravy.

  5. PŘÍLOHY


  5.1. Kritika tras dálniční sítě ve vládní koncepci ze dne 16.10.1996

  D1/R49 Vyškov - Zlín – státní hranice

 • v úseku Zlín - státní hranice se Slovenskem naddimenzovaná kapacita
 • znehodnocuje hustě obydlené a cenné přírodní oblasti Vizovické vrchy a Javorníky

  R3 (D3) Praha - Tábor - České Budějovice - Dolní Dvořiště

 • naddimenzovaná kapacita téměř v celé trase
 • v úseku Praha - Mezno je duplicitní ke stávající trase D1 + I/3
 • vážné znehodnocení rekreačních oblastí jižně od Prahy a v Posázaví
 • prochází osídlenou venkovskou krajinou
 • vážně narušuje krajinu a rekreační možnosti mezi Táborem a Soběslaví
 • prochází přes předměstí Českých Budějovic
 • prochází přes nejcennější půdy Českobudějovicka
 • prochází ochranným pásmem vodní nádrže Římov
 • nadměrně narušuje krajinu jižně od Českých Budějovic

  R4 Praha - Nová Hospoda

 • za existence R3 naddimenzovaná kapacita

  D5 Praha - Rozvadov

 • předčasná výstavba plného profilu v úseku Plzeň - státní hranice Bavorska
 • problematické řešení úseku 0510 (obchvat Plzně)
 • harmonogram výstavby zhorší na čtyři roky životní prostředí uvnitř Plzně dokud nebude zprovozněn obchvat (úsek 0510 Ejpovice - Sulkov)

  R6 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • silně naddimenzovaná kapacita
 • nadbytečné a škodlivé zaústění do uliční sítě Prahy (obytná oblast Břevnov)

  R7 Praha - Chomutov

 • za existence dálnice D8 až ke státní hranici se Saskem naddimenzovaná kapacita

  D8 Praha - Ústí nad Labem – státní hranice

 • zhorší životní prostředí východních obytných oblastí Prahy, dokud nebude zprovozněna celá východní část silničního okruhu města
 • prochází obcí Vchynice u Lovosic
 • znehodnocuje CHKO České středohoří (výstavba zakázána dle zákona č.114/92 Sb.
 • prochází ekologicky zatíženou pánví u Ústí nad Labem
 • lze očekávat naddimenzovanou kapacitu v úseku Ústí nad Labem - státní hranice
 • poškozuje přírodu a krajinu Krušných hor, které mají být podle bilaterální dohody chráněny (přírodní park Východní Krušné hory)
 • také v Sasku poškozuje přírodu Krušných hor (LSG), Saského Švýcarska (národní park) a kromě toho prochází předměstími Drážďan
 • přitahuje novou a tranzitní dopravu z Německa

  D11 Praha - Hradec Králové - Trutnov - Královec

 • naddimenzovaná kapacita především v úseku Jaroměř - Královec
 • silně poškozuje lužní lesy v Polabí (např. NPR Libický luh s významným mokřadem)
 • znehodnocuje krajinu Podkrkonoší a východní část Krkonoš

  R35 Hrádek nad Nisou - Liberec - Turnov - Hradec Králové - Moravská Třebová - Olomouc - Lipník nad Bečvou

 • příliš vysoká kapacita, vede souběžně s modernizovanou silnici I/35 a při malém podílu dálkové dopravy se jen malá část přesune na R35
 • prochází hustě osídleným Libereckem, proto není žádoucí zvyšovat atraktivitu navazujících úseků, např. Turnov - Jičín
 • emisemi může znehodnotit krajinu v těsném okolí CHKO Český ráj
 • poškozuje zalesněný členitý terén s hustým osídlením u Č. Třebové a Moravské Třebové

  R43 Brno - Moravská Třebová

 • naddimenzovaná kapacita
 • prochází hustě osídlenými oblastmi Boskovické brázdy
 • velmi necitlivě prochází rekreační a obydlenou částí Brna
 • směrování na východ od I/43 nemá dopravní význam, neboť většina dopravy zůstane na stávající silnici I/43
 • nelze souhlasit s rozdělením výstavby na etapy, protože hotová jižní část by přivedla novou dopravu do stísněného údolí Svitavy s intenzivním osídlením a průmyslem

  D47 Chropyně - Hranice na Moravě – Ostrava

 • kromě úseku Lipník - Hranice naddimenzovaná kapacita
 • vede souběžně s celou R48 (+ I/58) a I/47 na Ostravsku
 • ohrožuje lužní lesy u Chropyně na Kroměřížsku a u Přerova hustě osídlenou oblast
 • průchod Ostravskem (přímo Ostravou), které je vysoce zatíženo emisemi
 • na polské straně velmi problematická návaznost (poklesy poddolovaných území)

  R48 Bělotín - Český Těšín

 • chybí rozšíření pro normový profil, tj. střední dělicí pruh a nouzové pruhy (jedná se o silnici E462 na Kraków)
 • problematická jižní poloha plánovaného jižního obchvatu Frýdku-Místku (podcenění významu R48, která po rozdělení ČSFR poskytuje výhodnější spojení ČR s Ukrajinou než E50 přes Slovensko)
 • z polského Cieszyna je výhodné spojení do Krakówa i Katowic (4-pruh)

  R52 Brno - Nový Přerov

 • v úseku Pohořelice - Nový Přerov naddimenzovaná kapacita
 • prochází nad Novomlýnskou nádrží
 • není zájem o pokračování stavby na rakouské straně

  R55 Břeclav - Otrokovice - Olomouc

 • příliš vysoká kapacita, dopravní proudy v oblasti mají především příměstskou povahu, proto jen malá část se přesune na R55
 • poškozuje lužní lesy Pomoraví
 • chybí obchvat Břeclavi ke státní hranici (ačkoli je obsažen ve schváleném ÚP)


  5.2. Poznámky k trasám dálniční sítě z hlediska jejich účelnosti

  D1 Vyškov - Kroměříž (0133, 0134)

 • není nutné stavět v plném profilu, ale jen jako dílčí obchvaty

  R49 Chropyně - Zlín – státní hranice (4901, 4902)

 • není nutné stavět celou trasu v plném profilu, eventuálně počítat až ve vzdálené budoucnosti s úsekem Zlín - státní hranice
 • Zlín - Otrokovice = aglomerační doprava - výstavba D1, R55 a R49 ji nevyřeší

  R3 (D3)

 • není nutné stavět
 • dobudovat rychlostní 4-pruhovou komunikaci Praha - České Budějovice jako R4 + R20, která odvede dálkovou dopravu ze silnice I/3 (E55)
 • priorita = lokální přeložky silnice I/3 např. Olbramovice, Miličín, Sudoměřice, Planá n. L., České Budějovice, modernizace v Benešově a Soběslavi, později ev. rozšíření na 4-pruh v úseku Mirošovice - Benešov, Tábor - Planá n. L., České Budějovice - Kamenný Přívoz

  D5

 • zastavit výstavbu obchvatu Plzně ve variantě SUK2 (0510)
 • vybudovat obchvat Plzně ve variantě KUO (urychlení, zlevnění) x VÚC Plzeňska
 • zpomalit výstavbu úseku Sulkov - st. hranice dle výstavby 0510 nebo zabezpečit objezd kamionů po silnici II/180

  D8

 • postavit úsek Nová Ves - L ovosice v polovičním profilu
 • zastavit přípravu výstavby úseků 0805 a 0807, u silnice I/8 počítat s lokálními úpravami až po roce 2005
 • využít alternativu DZ v úseku Postoloprty - st. hranice jako R28 (24,5/80-120) - viz R7

  D11

 • zastavit výstavbu zbývající části D11 (1104 - 1109), protože není naléhavá a není schválen VÚC Hradec Králové
 • úsek Libice - Hradec Králové - hranice Polska do roku 2005 jen jako modernizace stávajících silnic I/11, I/33, II/299, II/300 a I/16, včetně vybudování obchvatů v polovičním profilu rychlostní silnice, např. Chlumec - Nové Město, Jaroměř, Trutnov

  R35

 • postavit úsek 3508 - 3511 (Křelov - Lipník)
 • dokončit úsek Ohrazenice (Turnov) - Liberec
 • v úseku Bílý Kostel - Zittau postavit novou 2-pruhovou silnici dle řešení MDS ČR
 • urychlit výstavbu obchvatu Olomouce (3508) o 2 roky, tak aby se stavěl souběžně s ostatními úseky (není schválen VÚC Olomoucka)
 • ostatní úseky zatím neřešit jako R35 = jde o příměstskou dopravu, nutné postavit dvoupruhové obchvaty obcí - např. Holic, Vysokého Mýta, Litomyšle, Jičína atd.

  D47

 • postavit jen úsek 4704 (Lipník - Bělotín), avšak úsek Lipník - Hranice označit jako R35 a úsek Hranice - Bělotín jako R48
 • v Ostravě ev. vybudovat jen takové úseky v trase D47, které by sloužily pro potřebu vnitroměstské dopravy

  R1 (silniční okruh kolem Prahy)

 • není schválen ÚP Prahy
 • urychlit výstavbu úseku Ruzyně - Březiněves o 2 roky
 • urychlit výstavbu úseku D1 - Českobrodská o 5 let

  R4

 • dobudovat ke křižovatce Nová Hospoda a dále jako R20 do Českých Budějovic (přejmenovat na trasu E55)

  R6

 • postavit úsek Praha - Velká Dobrá bez návaznosti z křižovatky Praha-Řepy na Karlovarskou ulici
 • postavit obchvaty obcí jako např. Řevničova, Hořoviček, Lubence...

  R7

 • dokončit modernizaci úseku Slaný - Postoloprty (poloviční profil), včetně návaznosti přeložky silnice I/28 v Lounech
 • uplatnit alternativu Dětí Země s postupnou výstavbou silnice R28 v úseku Postoloprty - Most – státní hranice
 • výstavba R28 Most - hranice Saska v polovičním profilu (I.etapa)
 • urychlit výstavbu obchvatu Slaného (Slaný - Kutrovice - hranice okresu KL) o 2 roky
 • výstavba zbytku R28 (Postoloprty - Most) s rozšířením 1.úseku R28 a R7 (Slaný - Postoloprty) na 4-pruh po roce 2005

  R43

 • není nutné stavět (v Brně tranzit přes tunel pražské radiály a Starý Lískovec na D1)
 • na I/43 postavit obchvaty Březové nad Svitavou, Svitav, Moravské Chrastové...

  R48

 • rekonstrukce stávajícího úseku Bělotín - Rychaltice na normový profil
 • postavit dle plánu, kromě jižní varianty obchvatu Frýdku-Místku
 • urychlit celou výstavbu o 4 roky, tzn. postavit severní obchvat F-M a provést příslušné změny ve VÚC Ostravské aglomerace a ÚP Frýdku-Místku

  R52

 • není nutné stavět úsek Pohořelice - státní hranice

  R55

 • není nutné stavět, ale modernizovat úseky stávající 2-pruhové silnice
 • vybudovat obchvaty měst jako např. Strážnice, Veselí na Moravě, Uherské Hradiště, Otrokovice, Hulín, Přerov atd.


  5.3. Alternativa k dálnici D8 do Drážďan existuje
  ÚVOD

  Po zásadní politicko-hospodářské změně v roce 1989 bylo zřejmé, že bude třeba podstatně zlepšit hlavní silniční trasy mezi Čechami a Německem, tzn. E50 do Bavorska a E55 do Saska. České úřady si tehdy nedovedly představit nic jiného, než výstavbu dálnic v plném profilu až ke hranicím. Jako první byla vybrána dálnice do Bavorska, která se (avšak s výjimkou obchvatu Plzně se známými spory o jeho trasování) nyní dokončuje.

  V Sasku byla se stejnou představou zpracována v letech 1991-1992 vyhledávací studie tras nové dálnice do Čech, která navrhla celkem pět základních variant. Těm odpovídaly čtyři přeshraniční koridory Saská Kamenice (Chemnitz) - Chomutov, Freiberg - Teplice, Drážďany - Ústí nad Labem a Budyšín (Bautzen) - Liberec, které byly na území Saska podrobně vyhodnoceny. Jako nejvýhodnější byly označeny koridory freibergský a budyšínský, zatímco nejvíce konfliktů bylo zjištěno v koridoru drážďanském.

  České úřady se řešením variant raději vůbec nezabývaly a trvaly na starém gigantickém záměru ze 60.let vybudovat dálnici v trase Lovosice - Ústí nad Labem - Drážďany, která vede kromě Krušných hor ještě přes České středohoří. Území tohoto pohoří však bylo v roce 1976 prohlášeno za chráněnou krajinnou oblast, přičemž podle zákona je zde od roku 1992 zakázáno stavět novou dálnici. Navíc bylo toto území zahrnuto do Evropské ekologické sítě (EECONET) jako jeden ze základních článků (tzv. key-stone area).

  Děti Země proto zásadně nesouhlasí s pokračováním dálnice D8 z Lovosic směrem na Drážďany (jako A17). Proto navrhují její výstavbu zde ukončit a pro budoucí hlavní spojení se Saskem postupně modernizovat stávající silnici (R7), která západně obchází CHKO České středohoří a do Saska se dostává přes Mostecko.

  DESET DŮVODŮ PROTI PROPOJENÍ LOVOSICE - PIRNA DÁLNICÍ D8-A17

  1. Silniční doprava mezi Čechami a Saskem je rozptýlena na řadu přechodů od Liberce po Cheb, přičemž přístupové silnice mají značnou kapacitní rezervu a postupně se modernizují. Proto není třeba stavět novou čtyřpruhovou trasu, neboť stačí taková přeložka silnice E55, která svými parametry vyhoví mezinárodní dohodě AGR o silničních trasách „E„.
  2. Přesun stávající trasy E55 vedoucí přes Cínovec od něj na východ na novou dálnici D8 již po roce 1989 neodpovídá novým dopravním vztahům, neboť dálková doprava směřuje převážně na západ od Cínovce.
  3. Dálnice by zavedla novou dopravu do údolí řeky Bíliny a na návětrnou stranu Ústí nad Labem, které trpí špatnými rozptylovými podmínkami.
  4. Dálnice by zničila biologické a estetické hodnoty krajiny evropského významu v jejích nejcennějších částech - ve východních Krušných horách (v ČR jde o přírodní park a v Sasku o chráněnou oblast) a hlavně v Českém středohoří (chráněná krajinná oblast, která je nyní začleněna i do Evropské ekologické sítě).
  5. Navrženým průchodem dálnice v hraniční oblasti ČR by v délce téměř 5 km vzniklo riziko ohrožení významného zdroje pitné vody - nádrže Gottleuba v Sasku.
  6. Do stávajícího dopravního koridoru s dálkovou dopravou vodní a železniční by se zbytečně umístila další infrastruktura - dálnice D8.
  7. Výstavba dálnice v úseku Lovosice - Pirna by také znevýhodnila jiné oblasti, které mají díky nekvalitní infrastruktuře horší podmínky pro hospodářský rozvoj - zejména Mostecko a sousední oblast v Sasku.
  8. Protože jde o přeložku silnice E55 Praha - Berlín a dohoda AGR nestanoví přesnou polohu této trasy, není zdůvodněn její zbytečný přechod přes jedno pohoří navíc (České středohoří), které znamená mj. vyšší stavební a provozní náklady.
  9. Úsek Lovosice - Pirna má být dobudován jako poslední, takže čtyřpruhový profil je nezbytný, aby dálnice byla po otevření provozuschopná. Dohoda AGR ani nově projednávané tzv. multimodální koridory však nevyžadují ani dálniční parametry ani okamžité budování čtyřpruhového profilu. Vysoké finanční náklady pro spojení Čechy - Sasko ve skutečnosti nejsou obecně zdůvodněny.
  10. Celá dálnice D8/A17 by s plzeňskou dálnicí D5 a strakonickou silnicí R4 vytvořila zkratku pro velkou část vnitroněmecké dopravy mezi Saskem a Bavorskem. Na ni není česká síť dimenzována a také by se tím u nás zbytečně zhoršilo životní prostředí. Pro ČR však není výhodné vytvářet atraktivní spojnice pro dálkovou silniční dopravu ani v jiných směrech. Podle moderní dopravní politiky Evropské unie mají dálkové dopravě sloužit šetrnější druhy dopravy, u nás především železnice.

  DESET DŮVODŮ PRO VYBUDOVÁNÍ ALTERNATIVNÍ TRASY DĚTÍ ZEMĚ

  V květnu 1994 vydala sasko - česká Ekologická rada pro integrovanou dopravní koncepci obsáhlé Memorandum. Odmítla v něm jednostranné řešení dopravního spojení mezi oběma státy formou ekologicky nejméně šetrné silniční dopravy, nejnákladnější trasou - dálnicí a v ekologicky nejcennějším ze všech zkoumaných koridorů, tj. údolím Labe nad Drážďanami, Východním Krušnohořím a Českým středohořím.

  V návaznosti na závěry Memoranda zpracovává sekce Za ekologicky čistou dopravu Dětí Země ve spolupráci se členy Českého a Slovenského dopravního klubu návrh alternativní trasy hlavního silničního spojení Čechy - Sasko. Alternativní trasa vyhovuje Evropské dohodě o hlavních silnicích s mezinárodním provozem (AGR), a zároveň je technicky jednodušší, levnější, ekologicky méně nepříznivá a stala by se klíčovým impulsem pro rozvoj území a ekonomik na obou stranách sasko - české hranice, dokonce převezme provoz dálkových kamiónů z Cínovce dříve než dálniční propojení D8-A17.

  1. Alternativní trasa Dětí Země je umístěna do území, které potřebuje impuls pro hospodářský rozvoj (v ČR okresy Chomutov, Most a Louny, v Sasku území mezi Drážďanami, Saskou Kamenicí a státní hranicí).
  2. Koridor Lovosice - Pirna ležící v ekologicky citlivém území nebude zatížen dálnicí a v budoucnu ho bude možné využít pro vysokorychlostní železniční trať, jejíž povrchovou trasu nelze vést jinudy, přičemž nejcennější oblasti by prošla dlouhými tunely.
  3. Alternativní trasa bude optimálně řešit spojení z Čech nejen směrem na Berlín, ale i na Lipsko a Erfurt. Proti dnešnímu stavu zlepší spojení i do Drážďan, a to jak pro dálkovou dopravu, tak (díky uzavření přechodu na Cínovci pro dálkové kamióny) pro regionální dopravu z okresů Teplice, Ústí nad Labem a Litoměřice.
  4. Bude mnohem méně atraktivní pro přesun nové tranzitní dopravy do ČR než dálnice D8/A17 vlivem západnější polohy trasy a jejích nižších technických parametrů (jde jen o rychlostní silnici).
  5. Ve značné míře využije stávající silnice v ČR i v Sasku, včetně jejich modernizace a přeložek, např. v Sasku modernizovanou plánovanou trasu spolkové silnice B101 přeloženou na východ od Freibergu a v ČR využije modernizovanou silnici R7 v úseku Praha - Slaný - Louny - Postoloprty a silnice v okolí Mostu.
  6. Stavěla by se postupně od nejméně zatíženého úseku u státní hranice směrem do vnitrozemí. Hraniční přechod na Cínovci by byl uzavřen pro kamióny již po výstavbě úseku délky pouhých 26 km a s polovičním profilem. K uzavření by došlo dříve než při výstavbě dálnice, protože její potřebný úsek Lovosice - Drážďany má délku 84 km a v důsledku opačného směru výstavby (z vnitrozemí) je nutné jej vybudovat hned v plném profilu.
  7. Alternativní trasa u nás ani v Sasku neprochází přes chráněná a krajinářsky cenná území, místo přes CHKO České středohoří vede pánevní oblastí a urbanizovanou krajinou.
  8. Na rozdíl od dálnice D8/A17 překonává jen jedno pohoří, pokud se přibližuje k obytnému území, je umístěna na jeho závětrné straně, a neprochází povodím žádného významného zdroje pitné vody.
  9. Ve srovnání s dálničním propojením D8-A17 alternativní trasa přináší úsporu provozních nákladů silniční dopravy vlivem dřívějšího opuštění dopravně nekvalitní trasy E55 přes Cínovec a České středohoří.
  10. Alternativní trasa má v současné době dvě pracovní varianty, které se liší technickými parametry, polohou a stupněm technické obtížnosti (jedna je povrchová, druhá tunelová). Obě varianty jsou však navrženy jako dlouhodobě dvoupruhové s územní rezervou pro eventuální pozdější rozšíření na čtyřpruhový profil, se všemi křižovatkami mimoúrovňovými.

  DVĚ PRACOVNÍ VARIANTY KONEČNÉHO ŘEŠENÍ ALTERNATIVNÍ TRASY V ÚSEKU POSTOLOPRTY - SAYDA:

  b) varianta P (povrchová) směřuje kolem Nové Vsi v Horách na přechod u Deutscheinsiedelu, návrhová rychlost 100 až 120 km/h, min. 80 km/h v délce 7 km, podélný sklon do 6 %, od Postoloprt využívá stávající silnice v ČR v délce 6 km (přechodně ještě silnice I. třídy Louny - Most),

  c) varianta T (tunelová) má stejnou polohu a parametry jako var. P s tím, že hřeben Krušných hor překonává tunelem délky 3,5 km v podélném sklonu 4 %.

  ZÁVĚR

  Děti Země, další ekologické organizace a odborníci jsou přesvědčeni, že starý záměr bývalých ČSSR a NDR na výstavbu dálnice D8 z Lovosic do Saska již neodpovídá dnešním podmínkám a jeho dopady na životní prostředí jsou v rozporu s veřejným zájmem obyvatel Čech i Saska. Nevyhovující situaci na silnici E55 přes Cínovec je proto výhodné řešit postupnou modernizací silniční trasy ve směru Praha - Louny - Most - Freiberg - dálnice u Drážďan (v ČR jde o část R7 a v Sasku o B101), která bude méně atraktivní pro novou tranzitní dopravu.

  Děti Země věří, že jejich alternativní trasa bude příznivě hodnocena nejen obyvateli regionů na obou stranách hranice, ale že ji nakonec přijmou také vlády v SRN i ČR jako náhradu za dosavadní nevyhovující a příliš finančně nákladný návrh dálničního propojení D8-A17.


  5.4. Návrh alternativního řešení dopravy v Brně bez výstavby R43

  SOUČASNÝ STAV

  Silnice I/43 (jde jen o úsek jižně od Svitav) zhruba kopíruje historickou stopu státní silnice. Protože jde o významný silniční tah, na trase byla v minulosti provedena dílčí zlepšení, např.:

  • V některých úsecích byly dostavěny stoupací pruhy.
  • Postavil se průtah Letovic (zároveň je obchvatem Jindřichova), přeložka u Skrchova a obchvat Černé Hory.
  • Silnice byla nově trasována v obci Lažany, avšak dnes je již i tato nová trasa obestavěna obytnými domy a narůstající doprava již není únosná pro životní prostředí v obci.
  • U Podlesí se prohloubením zářezu dosáhlo zmenšení stoupání.
  • Od místa, kde se na I/43 připojuje II/385 (severně od České), byla do Brna postavena 4 -pruhová „svitavská radiála„, která je obchvatem obce Česká a brněnských městských částí Ivanovice, Řečkovice, Královo Pole a Ponava. Mezi Řečkovicemi a Královým Polem se dělí do dvou větví: východní větev pokračuje přímo podél říčky Ponávky k zimnímu stadiónu (úsek od plánovaného křížení s III. městským okruhem k II. okruhu je pouze 2-pruhový), západní větev pokračuje po hřebenu mezi Královým Polem a Žabovřeskami a končí křižovatkou ve tvaru „T„ na ulici Šumavské, odkud se doprava dělí do ulice Veveří a do ulice Kounicovy. Charakter obou větví postupně přechází z dálniční komunikace do komunikace městského typu prostřednictvím světelných křižovatek.

  Také silnice II/385 od Tišnova byla v minulosti zlepšována. Jde zejména o přeložky vyvolané stavbou železniční tratě Brno - Havlíčkův Brod v letech 1939 až 1954, ale jejich rozsah je výrazně menší než u I/43 a protože nejde o obchvaty, nemají vliv na životní prostředí v obcích. Jde o silnici s dopravou na střední vzdálenosti, s výrazným sběrným efektem (např. v Tišnově se do ní sbíhá několik silnic).

  PŘÍČINY NAVRHOVANÝCH ZMĚN

  Dopravní zatížení silnice I/43 roste z několika tisíců vozidel u Svitav až po více než dvě desítky tisíc na peážním úseku s II/385. Trasa prochází obcemi a je v konfliktu s hygienickými pásmy ochrany vodního zdroje Březová nad Svitavou. Také z dopravního hlediska na ní existuje řada úzkých míst. Obecně lze konstatovat, že střední část I/43 mezi Svitavami a Sebranicemi je výrazně problematičtější než jižní část ze Sebranic do Brna. Severní část I/43 ze státní hranice do Svitav není předmětem této studie, protože hlavní část dopravy jedoucí ve střední části I/43 na ni přechází ve Svitavách ze severozápadu ze silnice I/35. Silnice I/35 Liberec - Hradec Králové - Svitavy - Olomouc - Lipník nad Bečvou také byla a dodnes je modernizována budováním přeložek ve 2-pruhovém profilu (dokonce tunel).

  U silnice II/385 není situace natolik špatná, protože nejde o dálkovou tranzitní trasu. Prochází však obcemi (Hradčany, Čebín, Kuřim) po jejich délce.

  V prostoru dále leží několik problémových míst, která souvisejí s rekreační dopravou z Brna na Brněnskou přehradu a s přechodem části zátěže z II/385 a II/386 po III/3846 do západní části Brna.

  PROBLÉMOVÁ MÍSTA I/43

  1) STŘEDNÍ ÚSEK

  • Prochází městem Svitavy.
  • Ze severu do Březové nad Svitavou trasa prudce klesá.
  • Prochází obcí Březová nad Svitavou.
  • Prochází obcí Moravská Chrastová.
  • Prochází částí obce Rozhraní.
  • Prochází obcí Skřib.
  • Prochází obcí Borová.
  • Prochází Letovicemi (nový průtah).
  • Prochází osadou U labutě, kde se zároveň nachází obloukový železniční podjezd ve tvaru „S„ s nízkou podjezdnou výškou (nejproblematičtější místo celé trasy).
  • Prochází osadou Vaculka (část obce Sebranice).

  2) JIŽNÍ ÚSEK

  • Mezi Sebranicemi a Černou Horou je několik stoupání, avšak se stoupacími pruhy.
  • Mezi Černou Horou a Závistí je úzká vozovka a nebezpečně prudká zatáčka.
  • Nad Závistí chybí stoupací pruh.
  • Prochází po okraji obce Milonice (zasaženo jen několik domů).
  • Prochází obcí Lažany.
  • Prochází obcí Lipůvka.
  • Tranzitní doprava projíždí intravilánem města Brna.

  PROBLÉMOVÁ MÍSTA II/385

  • Prochází obcí Hradčany.
  • Prochází obcí Čebín.
  • Prochází městem Kuřim.

  PROBLÉMY III/3846 A III/3847

  a) Prochází obcí Jinačovice.
  b) Prochází městskou částí Brno-Kníničky.

  ŘEŠENÍ V NÁRODNÍM MĚŘÍTKU

  Existují dvě koncepce řešení silniční dopravy na silnicích č.35 a č.43, které jsou hlavními osami dopravy ve směru Liberec - Hradec Králové - Svitavy - Brno/Olomouc.

  Vládní řešení předpokládá výstavbu nových čtyřpruhových silnic R35 a R43 ve vzdálenosti až 20 km od stávajících I/35 a I/43. Vládní řešení je nekoncepční a neekonomické v tom, že ignoruje dřívější i dodnes probíhající investiční výstavbu na obou stávajících silnicích (zejména na I/35), která vedla a vede ke zlepšení jejich kvality. Výstavba je zároveň v rozporu s účelem a s ekonomickou rentabilitou výstavby I. a III. železničního koridoru. Ztrojnásobením kapacity těchto dvou tahů ze 2 na 6 jízdních pruhů nabízí vládní řešení volnou kapacitu pro masivní rozvoj ekologicky nejškodlivějšího druhu dopravy a přivádí ji do velkých měst, která jsou nejvýznamnějšími zdroji a cíli dopravy. Řešení vnitroměstské dopravy v Brně předpokládá dobudování VMO a preferenci IAD v okrajových částech města Brna.

  Neoficiální řešení předpokládá systematicky pokračovat v budování obchvatů a přeložek na I/35 a I/43. U komunikace I/43 jde o cca 25 km novostaveb ve 2-pruhovém profilu. Je tedy výrazně levnější než vládní řešení. Vybudování obchvatů na I/35 a I/43, na rozdíl od mnoho kilometrů vzdálených rychlostních tras podle vládního řešení, z obcí a měst na trase odvede veškerou tranzitní dopravu, kapacita sledovaných tras se jejich vybudováním zvýší řádově jen o procenta. Zůstane zachována kratší trasa bez závleku přes Moravskou Třebovou, což navrhuje vláda v podobě R43. Celkové množství emisí tedy i při předpokladu nárůstu dopravy pravděpodobně zůstane výrazně nižší než při realizaci vládního řešení.

  Některé varianty navrhují vybudovat tzv. tišnovskou radiálu, která by byla obchvatem Kuřimi (a Jinačovic) pro dopravu od Tišnova a zároveň by umožnila odlehčit Kníničkám a údolí Svratky od dopravy z přehrady i od Tišnova. Jedna varianta bez R43 navrhuje vybudovat dlouhý 3-pruhový tunel od právnické fakulty MU ke křižovatce Renneská/Vídeňská, který by sloužil pro převedení tranzitní dopravy ve směru sever-jih (pokud by značně vzrostla) a odlehčení západní části SMO (Úvoz a Mendlovo náměstí).

  Neoficiální řešení dále předpokládá ochranu města Brna před přijíždějící dopravou výstavbou hlídaných záchytných parkovišť u méně zatížených linek MHD s výhodným integrovaným tarifem parkovného a jízdného MHD, několikanásobný nárůst parkovacích poplatků směrem do centra, postupné omezování parkování v centru města na parkoviště pro rezidenty a zavedení příměstské vlakové a autobusové dopravy v krátkých pravidelných intervalech a za dostupné ceny. Vnitroměstské dopravní problémy neoficiální návrh předpokládá řešit zejména odbouráváním přestupů v MHD na směrech do centra a zkracováním intervalů mezi spoji.

  NAVRHOVANÁ VARIANTA ŘEŠENÍ - NULOVÁ AKTIVNÍ

  Za hlavní dopravní problém Brna je nutné správně identifikovat příliš mnoho aut přijíždějících do centra a vnitroměstská doprava. Tranzitní doprava je ve srovnání s nimi problémem druhořadým. Správné řešení tedy musí nezvyšovat celkovou kapacitu silnic vstupujících na území města budováním dalších silničních pruhů, ale naopak jejich kapacitu omezovat snižováním počtu jízdních pruhů ve směru do centra na pouze jeden na každé komunikaci. Cílem tohoto řešení není budování jedné silnice případně s přivaděčem jako je tomu u varianty R43 přes Bystrc, ale o soubor staveb na vnějším ochranném systému města, které jsou již obsaženy v platném územním plánu města Brna.

  Skutečně pozitivně ovlivní kapacitní a ekologické problémy dopravy směřující do Brna a přes Brno od severu následující stavby:

  • Dvoupruhové přemostění křižovatky Pisárky ve směru VMO - odstraní jedno jeho úzké místo včetně zácp na ulici Hlinky (odbočení z Pisárecké do Žabovřeské umožní semafor u křížení s tramvajovou tratí, z Hlinek do Bauerovy téměř nikdo neodbočuje).
  • Odhlučnění VMO Žabovřeská - v severní části překrytí zářezu a využití získané plochy na povrchu pro městskou zeleň, v jižní části estetické zlepšení existujících protihlukových bariér, případně další odhlučnění.
  • VMO Kohoutova - propojení ulice Křižíkovy a Provazníkovy překrytým zářezem, které sníží dopravní zatížení Štefánikovy čtvrti (nyní se buduje).
  • Dvoupruhové přemostění seřazovacího nádraží z Provazníkovy do Rokytovy ulice, vybudování protihlukových bariér na ulici Žarošické a přestavba křižovatky Jedovnická/Bělohorská (zvětšení poloměru zatáčení ve směru od Černoviček do Líšně) - umožní nejméně konfliktní směrování tranzitní dopravy od severu na jihovýchod.

  Později bude užitečné vybudovat následující stavby, které pro urychlené řešení problémů silniční dopravy směřující od severu nemají bezprostřední význam:

  • Úsek VMO za Královopolskou strojírnou - tato část není z hlediska ochrany životního prostředí nezbytná, protože stávající trasa VMO vede po ulici Křižíkově, na níž je velmi málo obytných budov; nová trasa se může proto budovat až jako poslední část tohoto řešení a otevřít ji stačí až zároveň s tunelem mezi oběma větvemi Svitavské radiály pod ulicí Dobrovského.
  • Dvoupruhové přemostění křižovatky Tomkovo náměstí - zvýší její kapacitu.

  Dopravu ve městě lze řešit pouze na základě integrovaného dopravního generelu, v němž bude mít každý druh dopravy jasně definované role. Aby se omezily kongesce a poškozování životního prostředí, musí mít co největší podíl na dělbě přepravní práce následující dopravní prostředky (zjednodušeno):


  Doprava Osobní Nákladní
  Vnitroměstská (distribuční) MHD, jízdní kolo* lehké nákl. aut.
  Příměstská (krátké vzdálenosti) železnice, autobusy lehké nákl. aut.
  Meziměstská (dlouhé vzdálenosti) železnice železnice
  * v nečlenitých částech města

  Ve stručném přehledu to obsahuje následující opatření:

  • upřednostnit povrchovou MHD na křižovatkách,
  • změnit schéma MHD ve prospěch přímých linek a zejména linek protínajících centrum napříč,
  • vybudovat záchytná parkoviště u zastávek méně vytížených linek MHD a současně omezovat možnosti parkování v centru (postupně, cca 10-20 let) a v nejbližším okolí centra vyhradit místa pro obyvatele centra,
  • navrátit ulice chodcům, cyklistům a zeleni, v centru zachovat povrchovou MHD,
  • neplýtvat finančními prostředky budováním podzemního diametru MHD,
  • snížit počet jízdních pruhů na hlavních ulicích, aj


  5.5. Vedení rychlostní silnice R48 severně od Frýdku-Místek
  ÚVOD

  • Česká vláda dne 17.8.1994 svým usnesením č.447 schválila ÚPN VÚC Ostravské aglomerace a v nařízení vlády č.185/1994 Sb. ze dne 17.8.1994 vyhlásila jeho závazné části včetně výstavby obchvatu Frýdku-Místku jižním koridorem. Vzhledem k tomu, že tento ÚPN VÚC neprošel procesem posouzení vlivů na životní prostředí, jak požaduje zákon č.244/1992 Sb., nemůže být ani ÚPN VÚC Ostravské aglomerace právně účinným podkladem pro výstavbu silnice R48 a umístění obchvatu Frýdku-Místku.
  • Zastupitelstvo Frýdku-Místku přes protesty místních občanů a jen těsnou většinou schválilo dne 26.3.1996 územní plán města s jižním obchvatem a to navzdory výsledkům multikriteriální analýzy, která vyhodnotila jako výhodnější severní koridor (vyhodnocení provedla firma VIAPONT Brno v roce 1994). Tento koridor se však téměř nedotýká území města, a proto uvedené schválení ÚPN SÚ Frýdek-Místek zřejmě nebude na překážku jiným, ekologicky a ekonomicky podstatně šetrnějším řešením vedení silnice R48.
  • V dubnu 1995 Děti Země ve spolupráci se členy Českého a Slovenského dopravního klubu a s dalšími odborníky na dopravu a životní prostředí vypracovaly materiál „Alternativní rozvoj dálnic a rychlostních komunikací v ČR„, který byl v listopadu 1996, po usnesení vlády č.528, upřesněn. Podstatou tohoto materiálu je návrh takové silniční infrastruktury, která zohledňuje nejen dopravní, ale i ekonomické, územně-rozvojové a ekologické aspekty. Proto je v něm největší důraz kladen na rekonstrukci a modernizaci stávajících silnic. Pokud je nezbytná výstavba nové infrastruktury, pak je důraz kladen na její racionální uspořádání a šetrné umístění v území.

  Pro region severní Moravy a Ostravské aglomerace z tohoto materiálu vyplývá, že místo dálnice D47 na Ostravu a rychlostní silnice R48 na Český Těšín jižním obchvatem Frýdku-Místku stačí vybudovat jen trasu R48, avšak s lepší dopravní vazbou na jádro Ostravské aglomerace. Kromě beztak nezbytného rozšíření úseku od Bělotína na normový čtyřpruhový profil to znamená vést trasu R48 severním obchvatem Frýdku-Místku a dále přímo na Český Těšín mimo katastr obce Dobrá dle námětu firmy VIAPONT Brno. Tímto způsobem pak bude dosažena dostatečná dopravní obsluha severomoravského regionu, zabezpečena tranzitní doprava tímto regionem z Polska na střední Moravu a zároveň budou odstraněny negativní vlivy trasy D47 na CHKO Poodří a v obytné zástavbě několika sídel.

  ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI R48

  Výhodou je to, že se trasa R48 vzdálí od CHKO Moravskoslezské Beskydy, takže se sníží negativní vlivy silniční dopravy na přírodu a krajinu také u jiných tras (např. se to týká přeložky silnice I/11 Havířov - Český Těšín nebo dálnice D47, místo které se vybudují jen obchvaty sídel na stávajících silnicích). Je nutné si uvědomit, že účelem výstavby silnice R48 je mj. vybudovat takový obchvat města Frýdek-Místek, který dostatečně odlehčí město od tranzitní dopravy ve směru stávajícího průtahu mezinárodní silnice I/48 (E462) a který zároveň bude mít i při dalším vzrůstu dopravy ve vzdálenější budoucnosti co nejmenší vliv na přírodu a krajinu i na zdraví občanů z hlediska jejich bydlení a rekreace.

  Jižní koridor má však tyto závažné nedostatky: Ačkoli při částečné duplicitě ke stávající trase I/56-II/484 poněkud více odlehčí Místek díky převzetí dopravních vztahů především v relaci západ-jih, je ve značném rozporu s ochranou přírody (negativní vliv na dvě chráněná území - přírodní památky, průchod nebo kontakt s více prvky ÚSES), s rekreačním zázemím města (městský les, vodní nádrž, blízkost předhůří CHKO Moravskoslezské Beskydy) a prochází nebo negativně ovlivňuje tři obce (Chlebovice, Lysůvky, Bahno). V důsledku nevhodné polohy tak ponechává tranzitní i cílovou dopravu Frýdku-Místku v těsném kontaktu s obytnou zástavbou popř. uvnitř těchto obcí.

  Naproti tomu severní koridor - díky podstatně větším vzdálenostem k obytné zástavbě i menším střetům s cennými přírodními prvky a rekreační funkcí území - dává daleko větší naději, že převezme bez vážných škod i dopravní intenzitu při využití kapacity silnice R48. Absence odlehčovací funkce severního obchvatu pro trasu I/56-II/484 je kompenzována výhodnější polohou severní trasy R48 vůči jádrovému území Ostravské aglomerace, které se v závislosti na budoucí řešení přivaděčů projeví dílčím odlehčením několika sídel.


  Tab. 1: Hlavní rozdíly mezi jižní (vládní=J) a severní (nevládní=S) trasou
  Kritérium Výhodnost Stupeň varianty důležitosti
  Produkce emisí
  délka tras, členitost terénu J»S menší
  Imisní zátěž
  - množství emisí a vzdálenost od obydlí S»J větší
  Hluk
  - intenzita dopravy a vzdálenost od obydlí S»J větší
  Odtokové poměry
  - členitost území, průchod CHOPAV a povodím J»S menší
  Vliv na povrchové vody
  - kontakt s vodotečí a nádržemi S»J menší
  Vodní zdroje
  - kontakt se zdroji pitné vody S»J větší
  Ochrana přírody a krajiny
  - kontakt s přírodními památkami S»J větší
  Ochrana přírody (obecně)
  - počet kontaktů s prvky ÚSES J=S menší
  Vliv na půdu
  - množství záboru J»S menší
  Vliv na lesy
  - kvantitativní hledisko (množství záboru) J=S větší
  - kvalitativní hledisko (kategorizace lesa) S»J větší
  Vliv geofaktorů
  - poddolování území, ložiska surovin J=S menší
  - přítomnost sesuvných oblastí J»S větší
  Zlepšení dopravy ve městě
  - snížení intenzit v centru J»S větší
  * v nečlenitých částech města

  Zdroj: TERPLAN (1996): Silnice I/48 - obchvat Frýdku-Místku. Posouzení koncepce ÚPN VÚC Beskydy dle zákona č.244/1992 Sb.

  Pozn.: Severní varianta je příznivější v 6 kritériích, kdežto jižní jen v pěti a ještě k tomu s menším významem důležitosti:

  • JIŽNÍ varianta má procházet zástavbou obcí Chlebovice, Lysůvky a částečně Bahnem a okrajem zástavby obcí Zelinkovice a Lysůvky ve vzdálenosti 80 až 150 m.
  • JIŽNÍ varianta obchvatu je v dosti závažném střetu s ochranou místního, relativně významného vodárenského zdroje Hrbolná.
  • JIŽNÍ varianta je ve střetu s chráněnými územími, v tomto případě s přírodními památkami Profil Morávky (var. prochází přímo středem meandrujícího toku s břehovými porosty, loukami a lužními lesy) a Kamenec (var. prochází zákonem daným 50-ti metrovým ochranným pásmem rašeliniště v aluviu Morávky s chráněnými rostlinami a živočichy).
  • JIŽNÍ varianta poškodí lesy zvláštního určení, v tomto případě rekreační.


  5.6. Návrhové intenzity komunikací dle ČSN a zahraničních zkušeností

  VÝPOČET NÁVRHOVÉ INTENZITY DLE ČSN 736101 (1963)

  Dvoupruhová komunikace

  Podmínky:

  • výpočet pro oba směry a pro 80 km/h
  • pro mimozastavěné území v mezikřižovatkových úsecích
  • podíl nákladních automobilů (NA) je 30%

  Un = ks2.kv.ku.Uz = 0,832.1,4.0,96.900 = 833 j.v./h = cca 640 s.v./h

  Přípustná návrhová intenzita dopravního proudu 2-pruhové komunikace je cca 640 s.v./hod.

  Čtyřpruhová komunikace (R, D)

  Podmínky:

  • výpočet pro oba směry a pro 110 km/h
  • pro mimozastavěné území v mezikřižovatkových úsecích
  • podíl nákladních automobilů (NA) je 30%
  Un = ks2.kv.ks.Uz
  Un = 0,8652.0,76.0,92.4.1000 = 2093 j.v./hod = cca 1900 s.v./hod
  Un = 0,8652.0,86.0,92.4.1000 = 2738 j.v./hod = cca 1900 s.v./hod

  Přípustná návrhová intenzita dopravního proudu 4-pruhové komunikace je cca 1900 s.v./hod.

  VÝPOČET NÁVRHOVÉ INTENZITY DLE ČSN 736101 (1985)

  Dvoupruhová komunikace

  Podmínky:

  • výpočet pro oba směry a pro 80 km/h
  • pro mimozastavěné území v mezikřižovatkových úsecích
  • podíl nákladních automobilů (NA) je 30%

  Ip = ks.k.n.[Iu - kp (Iu - Io)] = 1,0.1,0.900 - 0,52.550 = 614 s.v./h.

  Přípustná návrhová intenzita dopravního proudu 2-pruhové komunikace je cca 614 s.v./hod.

  Čtyřpruhová komunikace (R, D)

  Podmínky:

  • výpočet pro oba směry a pro 110 km/h
  • pro mimozastavěné území v mezikřižovatkových úsecích
  • podíl nákladních automobilů (NA) je 30%

  Ip = ks.kn.Iz = 1,0.1,0.1900 = 1900 s.v./hod

  Přípustná návrhová intenzita dopravního proudu 4-pruhové komunikace je cca 1900 s.v./hod.

  NÁVRHOVÉ INTENZITY DLE ZAHRANIČNÍCH METODIK (MODELOVÁNÍ)

  Podmínky:

  • rychlost v km/h = délka odstupu mezi dvěma vozidly v metrech, resp. poloviční délka odstupu
  • výpočet pro 1 pruh v 1 směru, tzn. pro 2-pruh = 2x, pro 4-pruh = 4x


  Návrhové intenzity dle metodiky Evropské federace pro dopravu a životní prostředí
  Kritérium Výhodnost Stupeň varianty důležitosti
  Produkce emisí
  délka tras, členitost terénu J»S menší
  RYCHLOST
  (km/h)
  POČET VOZIDEL/HODINU
  V JEDNOM SMĚRU A 1-PRUHU
  DTTO
  1/2 ODSTUPY
  5 500 500
  10 670 1000
  20 800 1340
  40 880 1600
  60 900 1800
  80 960 1800
  100* 1000 1800
  120* 960 1800
  140* 960 1800
  160* 880 1800
  * rychlosti pro 4-pruhové komunikace

  ZÁVĚR

  • Dle ČSN 736101 činí návrhové intenzity pro 2-pruhové komunikace v obou směrech cca 8.000 voz./den (614 voz./hod.). Dle zahraničních názorů lze reálně uvažovat o intenzitě až 18.000 voz./den (1800 voz./hod.).
  • Dle ČSN 736101 činí návrhové intenzity pro 4-pruhové komunikace v obou směrech cca 20.000 voz./den (1.900 voz./hod.). Dle zahraničních názorů lze reálně uvažovat o intenzitě až 40.000 voz./den (4.000 voz./hod.).

  Předpoklady výše uvedených závěrů:

  • v budoucnu lze očekávat pokles podílu NA (podobně jako v zahraničí), tzn. poklesne rozdíl mezi rychlostí OS a NA, takže se bude snižovat nutnost předjíždění (postačí modernizované 2-pruhové komunikace)
  • lze očekávat zlepšení technického stavu vozidel i povrchu komunikací
  • vliv na průjezdnost komunikace mají i úpravy stávajících křižovatek nebo výstavba nových mimoúrovňových = MÚK (zejm. na 2-pruzích)

  • čím vyšší rychlost, tím větší rozestupy mezi vozidly a tím klesá kapacita komunikace, plynulost jízdy lze však garantovat i při nižších rychlostech (zvýší se intenzita provozu) - od rychlosti vozidel cca 30 km/h se kapacita komunikací příliš nemění
  • nejdůležitější je plynulost (a bezpečnost) silničního provozu než rychlost vozidel nebo šířka komunikace - z tohoto hlediska je lepší pomale jedoucí kolona vozidel než úseky s možností předjíždění a úseky s vysokou kongescí
  Problémy:
  • 50-ti hodinová rázová intenzita silničního provozu ročně versus např. 200 hodinová (tzn. max. využití komunikace cca 1 hod/den), neboť špičková intenzita tolik během dne nekolísá
  • růst motorizace ještě nemusí znamenat růst osobokm, resp. tkm (ne všichni majitelé aut budou jezdit)


  5.7. Grafická příloha

  (Jednotlivé obrázky jsou opatřeny popisky - ty se zobrazí při přejetí kurzorem. Kliknutím je možné mapy zvětšit; pozor, vzhledem k velikosti souborů trvá stahování map déle.)

   

  Obrázek 1: Rozvoj dálnic a silnic dle MDS

  Obrázek 2: Alternativní rozvoj dálnic

  Obrázek 3: Alternativní rozvoj ostatních rychlostních silnic

  Obrázek 4: Alternativní rozvoj železniční sítě, 1. varianta - 
´pasivní´

  Obrázek 5: Alternativní rozvoj železniční sítě,2. varianta - 
´aktivní´

  Obrázek 6: Rozvoj dálnic dle MDS - přehled konfliktních míst

  Obrázek 7: Základní systém cyklotras v ČR (Klub českých turistů)

  Obrázek 8: Dálnice D5 - základní varianty obchvatu Plzně: SUK2 - vládní 
návrh, KUO - nevládní návrh

  Obrázek 9: Dálnice D8 - základní varianty silničního spojení ČR - Sasko: D8 
= vládní návrh, R7+R28 = nevládní návrh

  Obrázek 10: Silnice R48 - základní varianty rychlostní silnice na 
frýdecko-místecku: jižní varianta - vládní návrh, severní varianta - nevládní návrh


  Materiál byl zpracován za finanční podpory Nadace Partnerství v Brně
  a za materiální podpory Velvyslanectví Velké Británie z projektu Know How Fund.


  Vydal Český a Slovenský dopravní klub
  Cejl 48/50, 602 00 Brno
  tel./fax/zázn. +420-5-45210393, email: dopravni.klub@ecn.cz

  ve spolupráci s občanským sdružením
  Děti Země

  formát pro tisk
  formát pro tisk »
   

 • zobrazit mapu stránek ČSDK

  ... přihlašte se na Akci Falco a pomozte tak ochránit ohrožené krály nebes

  poslední aktualizace 19. září 2006 navrcholu.cz
  © 1999-2004 ČSDK, optimalizováno pro MSIE a rozlišení 800x600+
  [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]

  použit publikační systém Toolkit od Econnectu