Ekonomické ztráty způsobené nehodovostí
v silničním provozu v ČR za rok 2000

(17. 12. 2002)
Centrum dopravního výzkumu Brno (zdroj: http://www.cdv.cz)

{stáhnout jako RTF v ZIP archivu)

V roce 2000 bylo zaevidováno 211.516 dopravních nehod s těmito následky:

 • 1.486 usmrcených osob
 • 5.525 těžce zraněných osob
 • 27.063 lehce zraněných osob

  Podle odhadů dopravní policie na místě nehody byla způsobena hmotná škoda ve výši 7,096 mld. Kč. Oproti roku 1999 došlo k nárůstu počtu usmrcených o 31 osob!

  Tyto hrozivé skutečnosti svědčí o vysokém stupni společenské závažnosti této problematiky a nutnosti neodkladného řešení, a tím i rozpočtového posílení potřeb v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

  Pro výpočet byla použit forma propočtového ocenění ekonomických důsledků dopravní nehodovosti tzv. metoda „celkového výstupu" (neboli lidský faktor).

  Kvantifikace nákladů a ztrát byla provedena technikou přímého zjišťování nákladů na zdravotní péči, administrativu (policie, soudy, pojišťovny), vyšší sociální výdaje a hmotných škod. Pro ocenění ztrát na produkci bylo použito tzv. hrubého výnosu, tj. výše hrubého domácího produktu na obyvatele.

  Do ztrát nebyly zahrnuty subjektivní škody, mezi které patří bolest, utrpení, šok, ztráta naděje na dožití, ztráta životní pohody a obvyklého způsobu života, narušení rodiny a jiné, zpravidla nenahraditelné škody. Výše ocenění subjektivních škod je obtížně srovnatelná a momentálně nemůže být spolehlivě vyjádřena, i když je minimálně stejně závažnou stránkou tragédie dopravních nehod jako jejich ekonomické důsledky.

  Rozčlenění nákladů a ztrát

  Podle druhu následků dopravních nehod jsou náklady a ztráty rozlišeny v souvislosti:

 • s usmrcením člověka
 • s těžkým zraněním
 • s lehkým zraněním
 • s nehodami jen s hmotnou škodou

  Pro výpočty je použito následující rozčlenění nákladů a ztrát:

  1. Přímé náklady

  1.1. Náklady na zdravotní péči

  Do výpočtu ekonomických ztrát na účet vyšších zdravotnických výdajů jsou zahrnuty náklady na:

 • rychlou zdravotnickou pomoc na místě nehody včetně převozu
 • ústavní nemocniční péči
 • následnou ambulantní lékařskou péči a rehabilitaci

  1.2. Hmotné škody

  Pro výpočet hmotných škod byly použity údaje České asociace pojišťoven (ČAP), která zahrnuje na území ČR celkem 30 členů (pojišťoven). Pojistná plnění jsou sledována zvlášť pro 3 druhy pojištění:

 • havarijní pojištění obyvatel
 • havarijní pojištění podnikatelů
 • zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

  1.3. Administrativní náklady

  1.3.1. Policie

  Náklady spojené s vyšetřováním a zpracováním dopravních nehod příslušníky nehodové služby dopravní policie jsou vyčísleny na základě střední spotřeby času na 1 nehodu, s rozdělením na nehody s usmrcením, těžkým a lehkým zraněním a nehody pouze s hmotnou škodou.

  1.3.2. Soudy

  Administrativní náklady na soudní řízení vycházejí z předpokladu, že k soudnímu řízení pro trestné činy v dopravě (v 99 % se jedná o ublížení na zdraví) dochází průměrně v 25 % z počtu nehod s osobními škodami, což odpovídá zhruba stejnému podílu nehod s následkem usmrcení nebo těžkého zranění, pro které jsou náklady vyčísleny (v roce 2000 se jednalo o 5.763 nehody). U lehkých zranění se proto s těmito náklady nepočítá.

  1.3.3. Pojišťovny

  Na základě údajů České kanceláře pojistitelů činí administrativně správní náklady na likvidaci pojistných událostí z dopravních nehod v letech 1999 a 2000 v průměru 12 % z nastalých škod.

  2. Nepřímé náklady

  2.1. Ztráty na produkci

  Pro výpočty ztrát na produkci se používá výše hrubého domácího produktu (HDP) v běžných cenách, která je uváděna Českým statistickým úřadem. Pro určení HDP na 1 obyvatele je směrodatný střední stav počtu obyvatel v produktivním věku, tj. muži ve věku 15 – 62 let a ženy ve věku 15 – 60 let.

  2.2. Sociální výdaje

  Při výpočtu nákladů na vyšší sociální výdaje v důsledku dopravní nehodovosti je třeba vycházet ze stávajících platných předpisů o nemocenském a důchodovém pojištění. Jedná se o:

 • dávky nemocenského pojištění
 • vdovské a vdovecké důchody
 • sirotčí důchody
 • invalidní důchody

  I. Výše ztrát v důsledku usmrcení a zranění člověka dle druhů následků dopravních nehod

  a) Nehody s usmrcením člověka

  1. Přímé náklady

  1.1. Náklady na zdravotní péči

       94.542 Kč

  1.2. Hmotné škody

     287.100 Kč

  1.3. Administrativní náklady celkem

        63.794 Kč

  1.3.1. Policie

        15.882 Kč

  1.3.2. Soudy

        13.460 Kč

  1.3.3. Pojišťovny

       34.452 Kč

  Přímé náklady celkem

     445.436 Kč

   

  2. Nepřímé náklady

  2.1. Ztráta na produkci

  6.019.139 Kč

  2.2. Sociální výdaje

     381.824 Kč

  Nepřímé náklady celkem

  6.400.963 Kč

  Ztráta v důsledku usmrcení celkem

  6.846.399 Kč

  b) Nehody s těžkým zraněním

  1. Přímé náklady

  1.1. Náklady na zdravotní péči

    842.567 Kč

  1.2. Hmotné škody

    125.812 Kč

  1.3. Administrativní náklady celkem

      31.589 Kč

  1.3.1. Policie

        3.032 Kč

  1.3.2. Soudy

      13.460 Kč

  1.3.3. Pojišťovny

      15.097 Kč

  Přímé náklady celkem

    999.968 Kč

   

  2. Nepřímé náklady

  2.1. Ztráta na produkci

  1,005.085 Kč

  2.2. Sociální výdaje

     513.069 Kč

  Nepřímé náklady celkem

  1.518.154 Kč

  Ztráta v důsledku těžkého zranění celkem

  2.518.122 Kč

   

  c) Nehody s lehkým zraněním

  1. Přímé náklady

  1.1. Náklady na zdravotní péči

    79.267 Kč

  1.2. Hmotné škody

    93.722 Kč

  1.3. Administrativní náklady celkem

    12.637 Kč

  1.3.1. Policie

      1.390 Kč

  1.3.2. Soudy

  -

  1.3.3. Pojišťovny

    11.247 Kč

  Přímé náklady celkem

  185.626 Kč

   

  2. Nepřímé náklady

  2.1. Ztráta na produkci

    48.296 Kč

  2.2. Sociální výdaje

    21.696 Kč

  Nepřímé náklady celkem

    69.992 Kč

  Ztráta v důsledku lehkého zranění celkem

  255.618 Kč

  II. Škody způsobené nehodami bez následků na zdraví

  Průměrná výše škody připadající na 1 nehodu bez následků na zdraví činí 49.833 Kč. Celková výše škod u nehod bez následků na zdraví (jen s hmotnou škodou) činí průměrně 55.503 Kč.

  1.3. Administrativní náklady celkem

    6.670 Kč

  1.3.1. Policie

       690 Kč

  1.3.3. Pojišťovny

    5.980 Kč

  III. Celkové ekonomické ztráty v důsledku dopravní nehodovosti v České republice za rok 2000

   

  Počet osob

  Ztráta v mil. Kč

  Výše ztrát na lidských životech (zemřelí do 30 dnů po nehodě)

    1.486

  10.173,749

  Výše ztrát v důsledku těžkých zranění

    5.525

  13.912,624

  Výše ztrát v důsledku lehkých zranění

  27.063

    6.917,790

   

   

  Ztráta v mil. Kč

  Nehody se škodami na zdraví celkem

  31.004,163

  Škody z nehod bez následků na zdraví (186.071 nehod)

  10.327,499

  Rok 2000 celkem

  41.331,662

  Přepočítané ztráty z dopravní nehodovosti:

  Aktualizovaný výpočet ztrát z dopravní nehodovosti za rok 2000 bude porovnán s cenovými úrovněmi jednotlivých států EU. Průměrný roční devizový kurz v roce 2000 byl 35,61 Kč/ Euro.

   

  1 nehoda s usmrcením člověka

  192.261 Euro

  1 nehoda s těžkým zraněním

    70.714 Euro

  1 nehoda s lehkým zraněním

      7.178 Euro

  1 nehoda jen s hmotnou škodou

      1.559 Euro

  Celkové ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti za rok 2000 činí

  1.160,676 mil. Euro

  formát pro tisk
  formát pro tisk »
   

 • zobrazit mapu stránek ČSDK

  ... přihlašte se na Akci Falco a pomozte tak ochránit ohrožené krály nebes

  poslední aktualizace 19. září 2006 navrcholu.cz
  © 1999-2004 ČSDK, optimalizováno pro MSIE a rozlišení 800x600+
  [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]

  použit publikační systém Toolkit od Econnectu