Porovnání dopravních politik
v Nizozemí a v České republice

(výtah)

Doprava č. 1/2003, 31. 1. 2003, Ing. Josef Mikulík, CSc. a Ing. Štěpánka Skotalová

Článek srovnává různé aspekty dopravních politik české a nizozemské vlády. Protože neexistuje žádný dopravní expert, který by dostatečně znal obě země, zpracovala každá strana na základě dohodnuté osnovy vyhodnocení dopravní politiky své země separátně.

1. Osobní doprava v ČR a v Nizozemí

Dopravní infrastruktura: Nizozemská vláda v současné době nevidí důvod k vývoji nové silniční infrastruktury, v České republice je naopak třeba silniční infrastrukturu rozšířit. V oblasti plánování dopravní infrastruktury je v Nizozemí na veřejnost pohlíženo jako na důležitého účastníka plánovacího procesu. Veřejnost je zde povzbuzována k účasti v co nejranějších fázích plánovacího procesu. V České republice se zdá, že klima pro financování výstavby silnic s pomocí soukromých prostředků bude příznivější než v Nizozemí.

Provoz veřejné dopravy: V České republice funguje od roku 1996 nový systém státní podpory. Současný dotační systém podporuje rodiny s dětmi pomocí sociálních dávek Ministerstva práce a sociálních věcí. Není tedy rozhodující, jestli student používá pro dopravu do školy veřejnou dopravu nebo osobní automobil. Veřejná doprava v ČR je dále podporována těmito daňovými nástroji: silniční vozidla provozující veřejnou dopravu a silniční vozidla na elektrický pohon jsou vyjmuta z povinnosti platit silniční daň a za služby veřejné dopravy se platí snížená sazba daně z přidané hodnoty. V Nizozemí poskytuje finanční podporu na dopravu studentů Ministerstvo školství. Studenti obdrží kartu, která jim umožní používat veřejnou dopravu v celé zemi zdarma. Hlavním důvodem je redukce objemu finančních prostředků určených na dotace pro studenty, které byly poskytovány dříve.

2. Řešení nárůstu individuální automobilové dopravy

Scénáře, prognózy a monitorování: V Nizozemí se při plánování dopravní infrastruktury a přípravě dopravní politiky používají ve větší míře a již delší dobu vědecké metody a nástroje, jako např. modely, sběry dat a monitorování vlivu používané politiky. V České republice není tato zpětná vazba ještě plně rozvinutá.

Národní dopravní plány: V obou zemích existují národní dopravní plány. Druhý národní plán v Nizozemí deklaruje, že vláda musí vytvářet pro občany podmínky pro méně časté užívání osobních automobilů.

Bezpečnost provozu: V Nizozemí je bezpečnost silničního provozu důležitou otázkou pro veřejnost i politickou reprezentaci. V České republice je na nehody zatím nahlíženo jako na nevyhnutelný důsledek zvyšující se mobility.

3. Zvýšení podílu veřejné dopravy

Podpora veřejné dopravy: Před deseti lety byla v ČR mnohem vyšší než v Nizozemí. Podíl veřejné dopravy je v Nizozemí nízký a relativně stabilní (asi 15 %) a je zde teoreticky velká možnost jeho zvýšení, v ČR stále relativně vysoký (27 %), ale má klesající tendenci. Ve čtyřech největších městech ČR se pohybuje podíl veřejné dopravy kolem 60 %, zatímco v největších městech v Nizozemí je pouze kolem 25 %.

Integrace jízdenek: Nizozemí přistoupilo k integraci na území celého státu, v České republice jsou integrované dopravní systémy zatím pouze lokální.

Integrované dopravní řetězce: Nizozemské železniční stanice jsou používané jako přestupní terminály (na tramvaje, autobusy, metro a cyklistickou dopravu), kdežto v ČR zatím těchto integrovaných terminálů není mnoho.

Politika parkování: Národní parkovací politika v Nizozemí existuje od roku 2002, avšak nyní se zde zavádí decentralizované parkovací normy. V České republice si pravidla pro parkování určují samotná města. Mnoho nizozemských měst využívá v oblasti parkování restriktivních opatření, zatímco v našich městech jsou zřizovány nové parkovací plochy.

4. K udržitelné dopravě

Cenová politika: V Nizozemí je základním principem této politiky „čím více používáš osobní automobil, tím víc musíš zaplatit“. V České republice bude tento princip velmi těžké zavést, v současné době to není oficiálně plánováno. Kromě toho je například v Nizozemí zemní plyn zdaňován 10x méně než benzín.

Integrace infrastruktury do životního prostředí: V Nizozemí je cyklistická doprava všude dostupná (cyklistické stezky, parkovací plochy pro kola), a to včetně velkých podzemních parkovišť pod největšími železničními stanicemi. V ČR není oficiální podpora cyklistické dopravy tak velká z důvodu odlišných geografických a historických podmínek.

5. Závěry

Českou dopravní politiku pravděpodobně v budoucnu čekají tyto problémy: zvyšující se příjmy povedou k dramatické změně v bytové výstavbě (suburbanizace) - lidé budou potřebovat pro bydlení více místa, lidé si budou moci dovolit používat častěji osobní automobil - přestanou používat veřejnou dopravu, bude narůstat tlak veřejnosti na bezpečnost provozu a ochranu životního prostředí, vznikne více nátlakových skupin na začlenění veřejnosti do cyklu plánování dopravní infrastruktury a státní rozpočet bude mít stále omezené zdroje.

V současné době pokračují společné aktivity české a nizozemské strany v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dopravní politiky, hospodaření s pozemními komunikacemi, rozvoje cyklistické dopravy apod.

formát pro tisk
formát pro tisk »
 

zobrazit mapu stránek ČSDK

... přihlašte se na Akci Falco a pomozte tak ochránit ohrožené krály nebes

poslední aktualizace 19. září 2006 navrcholu.cz
© 1999-2004 ČSDK, optimalizováno pro MSIE a rozlišení 800x600+
[ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]

použit publikační systém Toolkit od Econnectu