Výroční zpráva za rok 2001

Český a Slovenský dopravní klub

(stáhnout zprávu ve formátu pro tisk jako komprimovaný dokument DOC - cca 123Kb)

ilustrační fotografie z infostánku

logo ČSDK


 

1. Úvodní slovo koordinátora

Z hlediska činnosti našeho občanského sdružení, které se v neziskovém prostředí stále srdnatě specializuje na úzké téma „doprava versus životní prostředí“, došlo vloni ke dvěma významnějším úspěchům, ale také k jednomu neudržitelnému trendu, který bude nutné řešit v následujících letech.

Předně jsme se po téměř deseti letech činnosti přestěhovali do opravdu vyhovujících prostor – dvou prostorných kanceláří blízko centra Brna a zároveň blízko dalších spřátelených sdružení. Navíc jsme se také už vybavili základními prostředky jako jsou kopírka, skener, rychlejší připojení na internet apod.

Druhou pozitivní věcí je razantní navýšení příjmů na částku přesahující půl miliónu korun, což je dosud nejvíce během existence klubu. Tato radost je trochu kalena faktem, že granty nadací tvoří největší část příjmů, což je z dlouho-dobého hlediska rizikové. Kromě toho více než polovina příjmů pochází z jediné nadace – Nadace Partnerství (které tak děkuji za důvěru a podporu při řešení dopravních problémů).

Proto klubu přeji, aby i v následujícím roce co nejvíce pomáhal občanům v jejich sebeobraně před prosazováním zastaralých dopravních řešení, propagujících automobily před člověkem a dopravní uzly před místem pro život.

RNDr. Miroslav Patrik, duben 2002

2. Poslání a cíle klubu

Občanské sdružení Český a Slovenský dopravní klub vzniklo v květnu 1991 pod názvem Dopravní klub ČSFR. Podnětem k založení byla návštěva jeho zakladatelů v Nizozemí a také existence obdobných sdružení v řadě západoevropských zemí. Smyslem činnosti klubu je omezovat negativní vliv dopravy na životní prostředí a přírodu a na zdraví lidí.

Klub se zabývá:

 • obecnými otázkami dopravní politiky v České republice i v ostatních zemích, zejména získáváním, vyhodnocováním a šířením informací o vlivu dopravy na životního prostředí, přírodu a zdraví lidí,
 • vypracováváním studií a stanovisek pro veřejnost, odborníky, veřejnou správu, sdělovací prostředky apod.,
 • odborným dopravním poradenstvím při vytváření koncepcí či při řešení konkrétních dopravních případů,
 • podporou veřejnosti, nevládních organizací a jednotlivců v jejich požadavcích na prosazování druhů dopravy s co nejmenším negativním vlivem na životní prostředí,
 • vydáváním publikací a dalších informačních materiálů, pořádáním konferencí a seminářů atd.

  Od roku 1991 je klub členem mezinárodní organizace Evropská federace pro dopravu a životní prostředí (T&E) se sídlem v Bruselu, v letech 1991 až 2000 byl také členem Evropské cyklistická federace (ECF) v Bruselu.

  3. Vedení klubu a jeho pracovníci

  Členy klubu jsou zástupci ekologických občanských sdružení, obcí a měst, dopravní a ekologičtí odborníci, vysokoškolští pedagogové, pracovníci Českých drah a další aktivní zájemci o vliv dopravy na životní prostředí. V roce 2001 měl klub 40 členů z ČR, Slovenska a Rakouska.

  3.1. Struktura klubu

  Výkonným orgánem klubu je Rada, která je Shromážděním členů volena na tři roky. Její současné složení je následující: koordinátor – RNDr. Miroslav Patrik (opakovaně volen od roku 1991), členové Rady – Martin Robeš a Ing. Antonín Minařík. Pokladnicí a účetní je JUDr. Helena Šplíchalová, revizorem hospodaření pak Ing. Jiří Růžička.

  3.2. Pracovníci klubu

  Ing. Zuzana Galle (* 1971)

  V roce 1994 absolvovala VUT v Brně, obor medicínské inženýrství. V letech 1995-7 pracovala jako učitelka speciální školy pro sluchově postižené v Brně, do konce roku 1999 pak jako manažerka projektů pro EU v Obchodní a hospodářské komoře v Brně. Je členkou Hnutí Brontosaurus a sdružení SORDOS, kde pracuje se sluchově postiženými dětmi. Na konci ledna 2001 ukončila po roce práci pro klub. Do té doby zodpovídala za vydávání časopisu Dopravní zprávy a za mezinárodní kontakty.

  RNDr. Miroslav Patrik (*1963)

  V roce 1988 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor Geochemie a základní a ložisková geologie, pak dva roky pracoval jako projektant v Agroprojektu. V rámci Českého a Slovenského dopravního klubu odborně a organizačně pomáhá občanským sdružením při řešení místních dopravních problémů. Na národní úrovni iniciuje a prosazuje koncepční materiály na snížení negativního vlivu dopravy na životní prostředí. Věnuje se rovněž publicistice v ekologických časopisech a v tisku. Je také členem dalších občanských sdružení, např. Dětí Země, kde se zabývá dopravou se specializaci na výstavbu dálnic.

  V roce 2001 se zabýval především těmito aktivitami:

 • vytvářením a distribucí časopisu Dopravní zprávy ve funkci šéfredaktora,
 • odborným dopravním poradenství v rámci Brněnského dopravního kruhu, ale také občanům a sdružením po celé republice.

  Martin Robeš (*1973)

  V roce 1993 ukončil pomaturitní studium Geodézie a kartografie, které navazovalo na studium gymnázia. V prosinci pak nastoupil na civilní službu k Dětem Země v Brně. Po jejím ukončení začal pracovat také v klubu. V současnosti je členem Rady klubu. Zúčastnil se řady odborných školení pro pracovníky neziskových organizací, včetně měsíční stáže Junior Fellowship v centrále Regional Environmental Center v Budapešti v roce 1995.

  V klubu se specializuje zejména na koncepční podporu železniční dopravy, veřejné dopravy a integrovaných dopravních systémů, na dopravní poradenství a na hledání alternativních řešení při trasování liniových staveb. V roce 2001 se zaměřil na dopravu na území Brna (odborná pomoc v různých kauzách v rámci Brněnského dopravního kruhu) a Jihomoravského kraje.

  Mgr. Sylvie Palasová (*1975)

  V roce 1999 absolvovala na Přírodovědecko fakultu Masarykovy university v Brně, obor Ochrana a tvorba životního prostředí. Od roku 1990 jako dobrovolnice pracuje v občanském sdružení Klub EkoLycea Brno. V letech 2000-2001 pracovala v Ekologické poradně ZO ČSOP Veronica. V klubu pracuje od března 2000 jako asistentka projektů, kde zejména se podílí na vydávání časopisu Dopravní zprávy, na činnosti Brněnského dopravního kruhu, při archivaci výstřižků o dopravě apod.

  4. Zpráva o činnosti v roce 2001

  4.1. Stěhování do nových kanceláří

  V polovině března 2001 se klub společně s Dětmi Země v Brně díky grantu Nadace Partnerství přestěhoval do větších prostor – dvou kanceláří o velikosti 30 m2, neboť dosavadní stav byl již několik let neudržitelný (jedna malá kancelář, velké množství aktivit, nedostatek místa pro knihovnu a archív apod.). Nové místo má také výhodnou polohu, neboť je blízko dalších významných ekologických organizací v Brně (Hnutí Duha, Ekologický právní servis, EkoCentrum Brno).

  Součástí stěhování byla také finanční podpora nákupu základního vybavení nezbytná pro činnost: zejm. nový počítač (určený pro náročnější práce a pro archivování souborů), starší kopírka, skener, nábytek s knihovnou, výkonné telefonní spojení euroISDN2 a modernizace stávající PC techniky.

  V současné době tak v obou kancelářích blízko centra Brna mohou pracovat současně čtyři pracovníci, dají se zde lépe svolávat pracovní schůzky, porady s externími spolupracovníky či jednání s veřejností a zástupci sdělovacích prostředků. Změnu adresy dokonce uvedly tři lokální noviny a dva ekologické časopisy.

  4.2. Časopis Dopravní zprávy

  Klub od roku 1999 vydává rešeršní časopis Dopravní zprávy (dvouměsíčník), který obsahuje výtahy z článků z denního tisku, dopravních a ekologických periodik, z různých studií, ze statistických údajů, z vládních materiálů apod. Smyslem projektu je nejenom z historického hlediska zachytit vývoj různých dopravních kauz či řešení dopravních problémů, ale také v jednoduché formě poskytovat základní informace o vlivu dopravy na životní prostředí. Jeho obsah také slouží jako základní a lehce přístupná informace pro dopravní poradenství veřejnosti, pro novináře, studenty atd.

  Články jsou v časopise rozděleny do téměř třiceti témat (dopravní politika, emise, vliv na zdraví apod.), včetně např. odkazů na zajímavé internetové stránky. Časopis je rozesílán zdarma poštou nebo e-mailem, přičemž jeho text je také na internetové stránce s možností stažení. Nedílnou součástí projektu je i archív použitých článků.

  V roce 2001 je počet odběratelů časopisu poštou 388, e-mailem 61. Náklad časopisu je 400 kusů, průměrný počet stran formátu A4 je 22. Informace o existenci časopisu vyšla v devíti dalších časopisech. V archívu je zařazeno ve 29 skupinách více než 2.000 článků. V šesti číslech se objevily texty ze 112 informačních zdrojů, největší podíl tvoří deníky (42 zdrojů), nejmenší zahraniční časopisy (2). Šéfredaktorem časopisu je RNDr. Miroslav Patrik.

  4.3. Poradenství pro veřejnost

  Členové klubu mají velké zkušenosti při řešení řady konkrétních dopravních problémů, včetně zpracování alternativních odborných koncepčních materiálů. Těchto zkušeností tak využívají, když pomáhají jednotlivcům, sdružením či obcím při snižování negativních vlivů dopravy. Toto poradenství se neomezuje jen na odbornou stránku věci, ale také na stránku právní (rady jak založit sdružení, jak se účastnit správních jednání apod.) a mediální (např. vydávání tiskových zpráv, kontakty na novináře apod.). Existuje rovněž síť externích spolupracovníků a sdružení pro různé typy dopravních kauz (např. Ekologický právní servis, Děti Země, Společnost pro trvale udržitelný život atd.). Během roku 2001 bylo řešeno kolem 150 problémů.

  V roce 2001 se klub především podílel na těchto hlavních akcích: a) účast a pomoc v procesech rozhodování o velkých silničních stavbách (dálnice D3 – návrh alternativní trasy a pomoc obcím v Posázaví, dálnice D8 – pomoc Dětem Země v účasti ve správních řízeních o vlivu na krajinný ráz a v dalších dílčích řízeních, dálnice D47 – pomoc s vedením kampaně Koalici za udržitelnou dopravu v Moravské bráně, rychlostní silnice R35 na Ústeckoorlicku –spolupráce s obcemi Řetová a Rybník při hledání jiné trasy, silnice R43 přes Brněnskou přehradu – pomoc místním sdružením v procesu EIA, při územním plánování, medializaci apod.), b) účast na činnosti Brněnského dopravního kruhu, který sdružuje deset sdružení (pomoc při řešení podoby tří velkých staveb na velkém městském okruhu – zejm. proces EIA, územní a stavební řízení, veřejná slyšení, účast na jednání s investory a se zástupci města apod.), c) Den bez aut v září 2001 (týdenní výstava pod velkým stanem s tématem řešení dopravy v zahraničních partnerských městech Brna, propagace akce atd.).

  4.4. Státní rozpočet na rok 2002

  Klub již tři roky za sebou ve spolupráci s dalšími občanskými sdruženími zpracovává alternativní rozpočet k návrhu kapitoly Ministerstva dopravy a spojů ve Státním rozpočtu, resp. k návrhu Státního fondu dopravní infrastruktury. Součástí projektu je i lobbování v poslaneckých výborech a u dalších kompetentních osob a institucí.

  Za velký, i když dílčí, úspěch lze považovat prosazení přesunu 100 mil. korun ve státním rozpočtu (MDS) na nákup univerzálních kontejnerových vozů pro nákladní železniční dopravu. Na tomto úspěchu se podílelo i Centrum pro dopravu a energetiku. Jde o první případ, kdy poslanci změnili jednu položku rozpočtu na základě požadavku občanských sdružení. Ostatní návrhy, včetně změn v rozpočtu SFDI na dopravní sítě, se prosadit nepodařilo. Vzhledem k opožděným podkladům pro zpracování obou alternativních rozpočtů z strany MDS a MF, nedošlo k plánované mediální kampani – byly publikovány jen dva články.

  4.5. Doprava a Brňané

  Kromě již výše uvedené práce na činnosti Brněnského dopravního kruhu má Český a Slovenský dopravní klub vlastní projekt Doprava a Brňané, ve kterém se zabývá dlouhodobou přípravou podkladů pro budoucí projednávání dopravního generelu a nového územního plánu města.

  Součástí této aktivity jsou různé studie, mezi něž patří např. srovnání imisní situace ve městě ve vztahu k silniční dopravě a odhad nejvyšší přípustné intenzity dopravy, při které jsou ještě dodrženy imisní limity, návrh zlepšení organizace dopravy v historickém jádru města, rozsáhlá uživatelská studie dopravy v Brně a Jihomoravském kraji, která analyzuje stávající síť veřejné dopravy z různých uživatelských hledisek a navrhuje opatření na její zlepšení, aj.

  Projekt probíhá od roku 2000 a se vznikem nového kraje nabírá nové rozměry. Od podzimu roku 2001 se aktuálně zabývá i přípravou integrovaného dopravního systému v kraji.

  5. Hospodaření v roce 2001

  Stav financí na bankovním účtu a v pokladně k 31. 12. 2000 byl dohromady ve výši 109.666,20 Kč, neboť řada grantů s finančními zálohami přecházela do roku 2002. Stav financí k 31. 12. 2001 byl snížen na úroveň 25.181,70 Kč, přičemž řada příjmů za dokončené granty bude realizována až v roce 2002. Od 1. 1. 2001 klub zavedl podvojné účetnictví.

  hospodaření v roce 2001 – tabulka

  6. Poděkování dárcům

  Klub zejména děkuje brněnské Nadaci Partnerství, která se stala v roce 2001 největším dárcem finančních prostředků, přičemž jde asi o jedinou českou nadaci, která se dlouhodobě zajímá o problematiku dopravy u nás. Klub také děkuje druhému svému dárci Regional Environmental Center se sídlem v maďarském Szentendre.

  Činnost klubu v roce 2001 by se také neobešla bez účinné pomoci dobrovolníků, zejména jde o Ctirada Oráče (písařské práce apod.), Janu Sobotkovou (práce na internetové stránce klubu) a Radima Lánu (pomoc při vedení archívu článků a knihovny, v účasti klubu na Dni bez aut atd.).

  Ze spolupracujících organizací klub děkuje především: Dětem Země v Brně, Nesehnutí Brno a dalším organizacím Brněnského dopravního kruhu, Centru pro dopravu a energetiku, Ekologickému právnímu servisu a ZO ČSOP Brno-město.

  7. Přehled hlavních minulých aktivit

 • mezinárodní konference o evropské dopravní politice paralelně s 1. Pan-Evropskou konferencí ministrů dopravy v Praze v říjnu 1991,
 • výroční setkání členských organizací Evropské cyklistické federace (ECF) v Brně v červnu 1993,
 • odborná pomoc ekologickým sdružením při přímých akcích proti narůstající kamionové dopravě (např. blokáda šesti hraničních přechodů do Německa v říjnu 1991 a přechodu Pomezí v únoru 1993),
 • odborná pomoc ekologickým sdružením při snaze zabránit rušení tzv. nerentabilních železničních tratí v roce 1993,
 • ve spolupráci s Dětmi Země vypracování „Alternativního návrhu rozvoje dálniční sítě v ČR“ v dubnu 1995 (aktualizace v listopadu 1996 a v dubnu 1998 jako součást vlastní koncepce rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010),
 • dopravní seminář v Rybníku u Poběžovic v březnu 1997 pod názvem „Alternativní trendy dopravní politiky v ČR“, včetně vydání Memoranda a rozsáhlého sborníku,
 • mezinárodní setkání v Brně v květnu 1997 zástupců evropských občanských sdružení a iniciativ, které se zabývají dopravou, o dopravní politice a aktivitách jednotlivých zemí,
 • odborná pomoc při zveřejnění „Souhrnného stanoviska k dopravní situaci v ČR“ v rámci Dne bez aut v listopadu v letech 1995 až 1997,
 • zpracování studie „Návrh alternativní koncepce rozvoje dopravních sítí ČR do roku 2010“ v dubnu 1998 (byla posouzena spolu s vládním návrhem z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona) v červnu 1998,
 • ve spolupráci s dalšími sdruženími vypracování alternativního státního rozpočtu pro oblast dopravy – od roku 1998 vždy pro rozpočet na příští rok,
 • zpracování studie „Možnosti rozvoje dopravy v ČR z hlediska trvale udržitelného rozvoje“ v červnu 2000,
 • v letech 1992 až 2001 vydání 13 publikací o ekologicky šetrných možnostech rozvoje dopravy atd., poslední bylo čtvrté vydání brožury „Jak dálnice (ne)prospívají regionálnímu rozvoji“.

  8. Nabídka knih k prodeji

  * Dopravní zprávy (časopis) – 20 stran, A4, 240 Kč/rok (6 čísel), na internetu zdarma
  Jde o dvouměsíčník s rešeršemi informací a článků z novin a odborných časopisů o vlivu dopravy na životní prostředí, vydávaný Českým a Slovenským dopravním klubem. Pro snadnou orientaci jsou tyto rešerše rozděleny podle témat.

  * P.Kurfürst (ed.): Jak dálnice (ne)prospívají regionálnímu rozvoji – 32 stran, A5, 40 Kč
  Publikace obsahuje výtahy ze tří odborných zahraničních studií, které kritizují mýtus o podmíněnosti ekonomického a regionálního rozvoje výstavbou vysokokapacitních silnic. Na řadě konkrétních příkladů studie dokazují, že tento vztah není rozhodně jednoznačný.

  * Kolektiv: Možnosti rozvoje dopravy v ČR z hlediska trvale udržitelného rozvoje – 84 stran, A4, 100 Kč
  Studie obsahuje podstatné části výsledků práce odborníků krakovské technické university „Alternativní dopravní politika“, na které jsou aplikována česká data. Shrnuje vliv dopravy na životní prostředí v ČR a podrobně srovnává tři scénáře rozvoje dopravního systému podle předem stanovených kritérií trvale udržitelného rozvoje.

  * M.Patrik (ed.): Alternativní trendy dopravní politiky v ČR - 236 stran, A5, 120 Kč
  Sborník 30 autorů, který kriticky hodnotí dopravní politiku ČR. Předkládá i návrhy na řešení dopravních problémů (transformace železnice, podpora veřejné dopravy apod.), které jsou příznivé životnímu prostředí.

  * M.Robeš (ed.): Správné ceny v dopravě - 68 stran, A5, 58 Kč
  S dopravou je spojena celá řada nákladů, které hradí společnost. Nejvíce nákladů způsobuje doprava silniční. Publikace podává přehled o externích nákladech z dopravy v EU a o způsobech jejich zahrnutí do ceny.

  * M.Šuta: Účinky výfukových plynů z aut na lidské zdraví - 40 stran, A5, 38 Kč
  Na základě zahraničních odborných studií popisuje negativní účinky automobilových emisí na naše zdraví.

  * Kolektiv: Ekologická dopravní politika ve městě - 48 stran, A4, 40 Kč
  Odborná studie švýcarských expertů poskytuje přehled praktických nástrojů, jak prosazovat ekologicky šetrnou dopravní politiku v městském prostoru. V textu jsou uvedeny i konkrétní příklady z evropských měst.

  * Kolektiv: Jak zlepšit dopravu ve městě - soubor 8 dvojlistů A4, 20 Kč
  Soubor představuje praktické příklady omezování negativních vlivů dopravy ve městech v osmi oblastech (např. rozvoj cyklistických stezek, politika parkování, územní plánování).

  * M.Patrik (ed.): Doprava, životní prostředí a politika (sborník) - 84 stran, A5, 35 Kč
  Jde o sborník názorů členů dopravního klubu na negativní vlivy dopravy na životní prostředí u nás i ve světě.

  * J.Růžička: Cesty k udržitelné dopravě ve městech - 48 stran, A5, 20 Kč
  Informuje o tom, jak by městská doprava měla vypadat a na příkladu Amsterdamu a Zürichu dokazuje, že to jde.

  * J.Růžička: Utopie nebo realita cyklistické dopravy v ČSFR - 48 stran, A5, 20 Kč
  Popisuje situaci v bývalé ČSFR v této oblasti ve srovnání s rozvojem cyklistiky v jiných zemích.

  * M.Patrik (ed.): Dopravní politika v Evropě z pohledu nevládních organizací - 104 stran, A5, 20 Kč (česky a anglicky)
  Sborník obsahuje názory evropských dopravních expertů a aktivistů nevládních organizací na toto téma.

  * Kolektiv: Strategie udržitelné dopravy v Holandsku - 40 stran, A5, 20 Kč
  Představuje alternativní scénáře rozvoje dopravy v Nizozemí s ohledem na životní prostředí a ekonomiku.

  Adresa pro objednání: Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel./fax: 05 / 45 21 03 93, e-mail: dopravni.klub@ecn.cz. Ceny jsou bez poštovného a balného.

  Český a Slovenský dopravní klub

  Cejl 48/50, 602 00 Brno

  Tel./fax 05 / 45 21 03 93
  Tel.: 05 / 45 21 03 94
  e-mail: dopravni.klub@ecn.cz

  http://dopravniklub.ecn.cz

  Bankovní spojení:
  ČSOB, divize Poštovní spořitelna
  Číslo účtu: 107650089/0300

  Výroční zpráva Českého a Slovenského dopravního klubu za rok 2001 vyšla v dubnu 2002.

  formát pro tisk
  formát pro tisk »
   

 • zobrazit mapu stránek ČSDK

  ... přihlašte se na Akci Falco a pomozte tak ochránit ohrožené krály nebes

  poslední aktualizace 19. září 2006 navrcholu.cz
  © 1999-2004 ČSDK, optimalizováno pro MSIE a rozlišení 800x600+
  [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]

  použit publikační systém Toolkit od Econnectu