Tisková zpráva občanského sdružení Český a Slovenský dopravní klub,
Programu energetických úspor a Ústavu pro ekopolitiku
ze dne 6. dubna 2000

Dopravní politika ČR si žádá doplnění!

Zítra proběhne v Parlamentu ČR veřejné slyšení, jehož cílem bude projednat s širší odbornou veřejností požadavky na změny a doplnění Dopravní politiky ČR.

Do konce dubna 1999 má firma Terplan a.s. předložit analýzu hlavních cílů a principů Dopravní politiky ČR pro potřeby formulace zadání jejího posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona č.244/1992 Sb.

Dne 7.4.1999 od 10:00 proběhne v Poslanecké sněmovně (místnosti č.108) veřejné slyšení nad prvním dílčím výstupem analýzy, která je pro odbornou i laickou veřejnost k dispozici na internetové stránce http://www.psp.cz/home/poslanec/295. Záštitu nad veřejným slyšením převzal předseda podvýboru pro ochranu životního prostředí a krajiny PS RNDr. Libor Ambrozek (KDU-ČSL).

Občanská sdružení zabývající se dopravou budou na slyšení prezentovat vlastní kritické připomínky, zejména v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel. Nástroje dopravní politiky musí podle nich zajistit dosažení těchto cílů:

 • stabilizaci současné úrovně přepravních výkonů silniční dopravy a od roku 2000 snižování jejího podílu na přepravním trhu,
 • nárůst podílu železniční dopravy na přepravním trhu o 1.5-3% ročně od roku 2000,
 • nárůst podílu kombinované dopravy na přepravním trhu nejméně na 15% do roku 2010,
 • stabilizaci stávajících přepravních výkonů u letecké a vodní dopravy.

  Koncepce dopravní politiky musí také stanovit závazná pravidla rozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu již pro rok 2000. Z celkových plánovaných výdajů státního rozpočtu ČR určených na financování investičních programů v kompetenci ministerstva dopravy a spojů by mělo být minimálně 45% uvolňováno pro železniční dopravu (modernizace tranzitních koridorů, rekonstrukce železničních tratí, obnova a modernizace železničních kolejových vozidel, zajištění bezpečnosti železničního provozu), maximálně 45% pro silniční dopravu (zejména údržba a modernizace stávající silniční sítě), minimálně 4% pro kombinovanou a 6% pro leteckou, vodní a cyklistickou dopravu.

  Koncepce dále musí obsahovat soubor opatření, která do budoucna zaručí dostupnost veřejné dopravy pro uživatele v rámci respektování práva občana na základní dopravní obslužnost a poskytování služeb ve veřejném zájmu. Základní dopravní obslužností se míní zajištění minimálně 7 (o víkendech 4) párů spojů veřejné dopravy denně, mezi 6.00 a 22.00, s docházkovou vzdáleností maximálně 1,5 km pro obce nad 200 obyvatel. Je také nutné definovat mechanismus úhrady ztrát z osobní dopravy vzniklých při zajišťování služby ve veřejném zájmu.
   

  Další informace podají:
  Aleš Kuták (tel. 02-781 6571)
  Tomáš Gremlica (tel. 02-231 5734)


  © Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno; e-mail: dopravni.klub@ecn.cz; telefon a fax: +420-545210393; bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna, č. ú. 107650089/0300. Tento dokument byl vytištěn dne z adresy . Volné šíření a používání textu nebo jeho částí s uvedením zdroje je vítáno.