Tisková zpráva Českého a Slovenského dopravního klubu,
Programu energetických úspor a Ústavu pro ekopolitiku
ze dne 26. května 1999

Dopravní politiku je nutné aktualizovat!

Analýza Dopravní politiky ČR, kterou na objednávku Ministerstva dopravy a spojů zpracovala firma Terplan, jasně prokázala potřebu Dopravní politiku aktualizovat a následně provést posouzení jejího vlivu na životní prostředí (Strategic Environmental Assessment - SEA).

Dopravní politiku ČR schválila vláda usnesením č.413 ze dne 17.6.1998. Zároveň uložila ministrům dopravy a spojů, životního prostředí a pro místní rozvoj zpracovat analýzu hlavních cílů a principů Dopravní politiky pro potřeby formulace zadání posouzení podle zákona ČNR č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Analýza zpracovaná firmou Terplan v dubnu tohoto roku konstatovala u Dopravní politiky závažné nedostatky, na které již delší dobu upozorňují i ekologické organizace a nezávislí odborníci zabývající se dopravou a ochranou životního prostředí:

Některé záměry deklarované v jednotlivých kapitolách Dopravní politiky si vzájemně odporují, materiál je proto obsahově nekonzistentní

Na jedné straně se zde např. hovoří o "podpoře environmentálně šetrných způsobů dopravy a omezování způsobů nejméně šetrných", na straně druhé počítá Dopravní politika s dalším masivním budováním silnic a dálnic, včetně průtahů městy. "Po zpracování jednotlivých kapitol různými odbory Ministerstva dopravy už zřejmě nezbyl čas sladit materiál jako celek tak, aby neobsahoval i záměry vysloveně protichůdné," domnívá se Miroslav Patrik z Českého a Slovenského dopravního klubu.

Jednotlivé problémové okruhy se výrazně liší v podrobnosti zpracování

Zatímco řada principů Dopravní politiky je rozpracována poměrně podrobně, jiné, neméně důležité, jsou uvedeny pouze ve formě stručných proklamací. Například na stranách 12 až 15 se sice čtyřikrát vyskytuje konstatování, že stát bude podporovat vytváření integrovaných dopravních systémů, nikde však není ani nejmenší zmínka o tom, jakým způsobem tak hodlá činit.

"Dopravní politika ČR není v plném souladu s Dopravní politikou Evropské unie. Nezaručuje konkurenceschopnost jednotlivých druhů dopravy a dostatečnou podporu hromadné dopravy. Její zásady a cíle nejsou formulovány v souladu se Státní politikou životního prostředí," tvrdí Tomáš Gremlica z Ústavu pro ekopolitiku.

Podle textu usnesení vláda schválila Dopravní politiku ČR jako "výchozí strategický dokument resortu dopravy pro další období s tím, že tento dokument bude průběžně upřesňován v závislosti na postupu přípravy jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii". Vzhledem k potřebě odstranit výše uvedené nedostatky by tedy Ministerstvo dopravy a spojů mělo neprodleně přistoupit k první aktualizaci Dopravní politiky.

Ekologické organizace jsou připraveny se podílet jak na vlastní aktualizaci politiky, tak na následném hodnocení jejího vlivu na životní prostředí, které vyžaduje platná právní úprava ČR. Při hodnocení vlivu na životní prostředí hodlají využít zkušenosti získané při posuzování Koncepce rozvoje dopravních sítí ČR do roku 2010 a Energetické politiky.

Další informace podají:
Tomáš Gremlica, Ústav pro ekopolitiku (tel.02-231 57 34)
Aleš Kuták, Program energetických úspor (tel. 02-781 65 71)


© Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno; e-mail: dopravni.klub@ecn.cz; telefon a fax: +420-545210393; bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna, č. ú. 107650089/0300. Tento dokument byl vytištěn dne z adresy . Volné šíření a používání textu nebo jeho částí s uvedením zdroje je vítáno.