Stanoviska a texty


stanoviska & komentáře:
 

 • Petr Kužvart: V Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení (26. 8. 2004)
  "Jde o nesmírně drahé, arogantní, necitlivé řešení, jež vzhledem k neexistenci vnějšího silničního okruhu bude nutit toho, kdo jede ze Strakonic do Liberce či Karlových Varů, projet kolem Pražského hradu. Jde o řešení zbytečně kapacitní a „rychlé“, tedy přitažlivé pro tranzit. Pokud snad někdo spoléhá na regulaci provozu – stačí jej odkázat na to, jak vypadá Severojižní magistrála."
   
 • Miroslav Kundrata: Financování ekologických aktivit (Veronica č. 2/2004, duben 2004)
  "Životní prostředí patřilo na přelomu osmdesátých a devadesátých let mezi nejdůležitější témata obyvatel českých zemí. Zájem o prostředí mezi veřejností však postupně klesal a dnes není ani mezi deseti prvními prioritami populace. To se odráží i v nezájmu politiků o oblast ekologie (přes nelibost ekologů se toto slovo stalo synonymem všeho, co se týká životního prostředí a ochrany přírody)."
   
 • Pavel Doucha: K návrhu zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic (6. 2. 2004)
  "Pod číslem sněmovního tisku č. 373 se skrývá poslanecký návrh zákona o výstavbě dálnic a rychlostních komunikací. Základní myšlenkou tohoto návrhu je přispět k urychlení výstavby konkrétních, v tomto právním předpise uvedených, úseků dálnic a rychlostních silnic v ČR. Jeho předkladatelé se netají tím, že se nechali inspirovat zákonem č. 168/2001 Sb., o dálničním obchvatu Plzně. Domnívám se, že bude-li návrh zákona o výstavbě dálnic a rychlostních komunikací schválen, půjde o legislativní precedent svého druhu. Jestliže bylo možné zákon o dálničním obchvatu Plzně označit za výjimku, v našem právním řádu ojedinělou, pak schválením druhého zákona podobného typu se z výjimky začíná stávat pravidlo."
   
 • Rudolf Kunzmann: Trestuhodná nedbalost aneb o parkovacích domech (listopad 2003)
  "V řadě našich měst se nyní řeší problém, kde je možné zaparkovat stále vzrůstající množství automobilů. Prostory pro další povrchová parkoviště už moc nejsou, zejména v historických centrech měst. Povrchová parkoviště, i se zvyšujícím se parkovným, již situaci nemohou řešit, natož vyřešit."
   
 • Expanze transevropských dopravních sítí dle plánů Evropské komise (1. 10. 2003)
  Společná tisková zpráva sdružení European Federation for Transport and Environment (T&E), BirdLife International a World Wide Fund For Nature (WWF):"Obavy nevládních organizací z toho, že rozšíření projektu transevropských dopravních sítí na nové členské země EU dostane od politiků zelenou, se právě naplnily. Evropská komise dnes publikovala předběžný návrh, podle kterého se mají zahájit práce na silničních a železničních projektech v hodnotě 200 mld. EUR, a to aniž by byly brány v úvahu ekologické, ekonomické a sociální perspektivy daných staveb, jak to vyžadují právní předpisy o poskytování finančních zdrojů z fondů EU."
   
 • Zpráva o průběhu šetření ve věci podnětu občanského sdružení Děti Země, týkajícím se průchodu dálnice D8 CHKO České středohoří (31. 7. 2003)
  JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv: "V současnosti nenalézám rozumný důvod pro to, aby úpravy, které zmírní vliv stavby D8 na krajinný ráz, nebyly realizovány. Jistě je nutno brát v potaz i relevanci zájmu na rychlé dostavbě dálnice D8, nicméně je otázkou, zda v situaci, v níž jde ve své podstatě o nevratný, přitom velmi intenzivní zásah do životního prostředí, by měl převážit právě nad zájmem na ochraně přírody a krajiny."
   
 • Podnět Veřejnému ochránci práv k přezkoumání postupu Správy chráněné krajinné oblasti České středohoří a Ministerstva životního prostředí ČR (29. 11. 2002)
  Sdružení Děti Země žádá Veřejného ochránce práv, aby přezkoumal postup Správy chráněné krajinné oblasti České středohoří a Ministerstva životního prostředí ČR v záležitosti rozhodnutí o dálnici D8 a případně aby doporučil rozhodnutí zrušit pro rozpor se zákonem.
   
 • Jan Zeman: K efektivnosti případné výstavby kanálu Dunaj - Odra - Labe (15. 5. 2003)
  "Úvahy o plavebním spojení Dunaj - Odra - Labe (dál D-O-L) jsou starého data. Současnou vlnu projektování kanálu D-O-L zahájila na přelomu let 1988/9 a.s. Ekotrans Moravia. Vydala v roce 1991 studii načrtávající základní přínosy výstavby kanálu D-O-L - Vodní cesta D-O-L Ano nebo ne? (dále studie E. 1991). Považuji za užitečné konfrontovat její tvrzení s fakty."
   
 • Pavel Přibyl: Trans-evropské dopravní sítě opět na pořadu dne (Sedmá generace č. 4/2003)
  "Potřeba vytvoření vysokokapacitních trans-evropských dopravních sítí (dále TEN-T podle Trans-European Transport Networks) byla poprvé vyřčena v roce 1992 v Maastrichtské smlouvě. V následujících klíčových evropských smlouvách – Amsterdamské a smlouvy z Nice jsou TEN-T již běžně zmiňovány jako klíčový prvek vytvoření jednotného trhu a posílení hospodářské a společenské soudržnosti EU. Smlouvy neobsahují explicitní požadavky, deklarují pouze, že úkolem EU je zajistit propojenost a interoperabilitu dopravních sítí na úrovni států a tyto sítě zpřístupnit."
   
 • Jan Zeman: Gordické uzly (nejen) české dopravy (duben 2003)
  "Požadavek moderní dopravy (přepravy) se bere jako samozřejmý. Co je ale moderní doprava, není snadné vymezit. Zatím o něm vesměs rozhoduje bezohledné lobbování v Praze i v Bruselu. Moderní doprava stojí jistě na vysoké rychlosti a nízké ceně. Tyto dva základní parametry stojí do značné míry proti sobě, takže jsou pro různé druhy dopravy značně rozdílné. Doprava má dopravně zpřístupnit všechna obydlená území. Různé regiony jsou různě náročné na dopravu."
   
 • Ivan Lejčar: Rychlodráha nebo metro na letiště - komu není rady, tomu není pomoci (13. ledna 2003)
  "... Vést metro na letiště v Ruzyni je velký omyl zejména z těchto důvodů: metro nevyřeší přímou obsluhu Kladna, nenabídne klientům letecké dopravy patřičný standard přepravy, neumožní v budoucnu přímý kontakt na dálkové vlaky. Rovněž se zablokuje smysluplnější prodloužení trasy A. Trasa metra A nemá v Praze 6 dobré ukončení, ne z kapacitních důvodů, ale z důvodů nerealizovatelnosti záchytného parkoviště P+R u stanice Dejvická. Prodloužit trasu A metra za stanici Dejvická má smysl mimo hlavní operační prostor metropolitní železnice na Kladno a na letiště. ..."
   
 • Koalice za záchranu železnic: Prohlášení k situaci Českých drah (11. prosince 2002)
  Koalice za záchranu železnic předala předsedovi vlády Vladimíru Špidlovi a ministrovi dopravy a spojů Milanu Šimonovskému své vyjádření k situaci Českých drah. Koalice doporučuje prošetření nehospodárností, vyvození odpovědnosti a důsledků pro konkrétní zaměstnance vedení Českých drah; doporučuje obsazení dozorčích a správních orgánů vznikající akciové společnosti novými lidmi bez vazeb na současné vedení ČD; a považuje za velmi naléhavé zjednodušit strukturu řízení vyloučením nadbytečných mezičlánků (v případě divize obchodně provozní zrušit obchodně provozní ředitelství).
  Přečtěte si také přílohu ke stanovisku: O situaci na Českých drahách od Jindřicha Berounského (dokument RTF, cca 77 kB)
   
 • Brněnský dopravní kruh: Dopis předsedovi vlády Miloši Zemanovi o přesunu železničního nádraží v Brně (30. dubna 2002)
  Dopis premiérovi ve věci brněnského železničního uzlu, o němž vláda ČR jednala při svém výjezdním zasedání v Brně v pondělí 6. května 2002. Dopis upozorňuje na fakt, že projektu odsunu nádraží chybí komplexnost, což konstatovala řada předních dopravních odborníků a urbanistů. Uspokojivým způsobem nebylo vyřešeno propojení odsunutého nádraží na městskou hromadnou dopravu, na mimoměstskou autobusovou dopravu a na pěší trasy. Podstatná část odborné a laické veřejnosti není přesvedčena o účelnosti odsunutí hlavního osobního nádraží v Brně.
   

  dokumenty o dopravě:
   

 • T&E - téma nákladní tranzitní dopravy a jejího řešení na úrovni EU
  soubor textů, ke stažení jako PDF:
  - Towards more sustainable freight transport. 10 crucial points to show how freight transport will become more sustainable. (cca 99 kB)
  - Environment and Transport in a New Europe. Project regarding the Trans-European Transport Networks TEN-T. (cca 50 kB)
  - Amending the ‘Eurovignette Directive’. An alternative to the European Commission’s proposal,T&E 03/4. (cca 281 kB)
  - DIRECTIVE 1999/62/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 June 1999 on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures (cca 147 kB)
  - T&E - Safe and Sustainable Freight Transport - Final Report (cca 845 kB)
  - T&E Memorandum to the Presidency of The European Council (cca 37 kB)
   
 • Priority udržitelného rozvoje ČR v rámci EU - oblast dopravy
  (Pavel Přibyl, 3. 3. 2004)
  Hlavní problémy z hlediska vlivů dopravy na ŽP v ČR, oficiální plány do budoucna a co je třeba prosazovat (przentace přednesená na semináři Priority udržitelného rozvoje České republiky vrámci EU v Senátu PČR)
   
 • Alternativní státní rozpočet ČR pro rok 2004 s výhledem do roku 2013
  STUŽ, prosinec 2003
  ke stažení ZDE jako dokument PDF (cca 480 kB)
   
 • Bogota: nejprve lidé, potom až automobily
  (Ivana Jakubková, červen 2003)
  V tomto článku jsou informace o vývoji v kolumbijském hlavním městě, které se během posledních několika let začalo měnit z města trpícího dopravními zácpami, chudobou a pouličním násilím ve světový příklad městského plánování. Cílem městské správy je také zlepšit katastrofální stav kvality ovzduší - Bogota je v žebříčku nejznečištěnějších měst Latinské Ameriky na páté příčce.
   
 • Vodní cesty a plavba, č. 4/2002 - vybíráme z textů o vodní cestě Dunaj-Odra-Labe
  Ing. Jaroslav Kubec, CSc. (Sdružení Dunaj-Odra-Labe):
  - Ekonomická efektivnost a varianty financování vodní cesty Dunaj-Odra-Labe >>>>>
  - Navrhované parametry vodní cesty Dunaj-Odra-Labe a splavnost řek, které má propojit >>>>>
  - Role vodní cesty Dunaj-Odra-Labe v protipovodňové ochraně >>>>>
  Ing. Pavel Neset, CSc.:
  - Posouzení variant územního řešení vrcholového úseku labské větve vodní cesty Dunaj-Odra-Labe >>>>>
   
 • Porovnání dopravních politik v Nizozemí a v České republice (výtah)
  (Doprava č. 1/2003, 31. 1. 2003)
  Článek srovnává různé aspekty dopravních politik české a nizozemské vlády. Protože neexistuje žádný dopravní expert, který by dostatečně znal obě země, zpracovala každá strana na základě dohodnuté osnovy vyhodnocení dopravní politiky své země separátně.
   
 • Dopad usmrcení nebo zranění při dopravních nehodách na snížení kvality života a životní úrovně rodin obětí dopravních nehod a zraněných osob samotných
  (Centrum dopravního výzkumu, Brno)
  Každá dopravní nehoda má dopad na její účastníky nejenom z pohledu trestně právního a v případě zranění nebo usmrcení i pohledu zdravotnického, ale přináší i nezanedbatelné celospolečenské škody a projevuje se ve svých důsledcích i na snížení kvality života postižených a jejich příbuzných. Vyčíslit ve finančním vyjádření hmotné ztráty v souvislosti s dopravní nehodou, a to jak na vozidle, případně na dopravních zařízeních, lze relativně snadno; vyčíslení ztrát, vyplývajících ze ztráty kvality života a ze sníženého společenského uplatnění, je již o mnoho složitější.
   
 • Ekonomické ztráty způsobené nehodovostí v silničním provozu v ČR za rok 2000
  (Centrum dopravního výzkumu, Brno, 17. 12. 2002)
  V roce 2000 bylo zaevidováno 211.516 dopravních nehod s těmito následky - 1.486 usmrcených osob, 5.525 těžce a 27.063 lehce zraněných osob. Podle odhadů dopravní policie na místě nehody byla způsobena hmotná škoda ve výši 7,096 mld. Kč. Oproti roku 1999 došlo k nárůstu počtu usmrcených o 31 osob. Tyto hrozivé skutečnosti svědčí o vysokém stupni společenské závažnosti této problematiky a nutnosti neodkladného řešení, a tím i rozpočtového posílení potřeb v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
   
 • Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí v ČR za rok 2001
  (Centrum dopravního výzkumu, Brno, květen 2002)
  Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí za rok 2001 byla zpracována pro potřeby Ministerstva životního prostředí, odbor strategií a environmentální statistiky. Veškerá prezentovaná data zátěže životního prostředí dopravou v ČR jsou uvedena v časové řadě za roky 1990 - 2001. Při zpracování studie byly použity výsledky výpočtů CDV (emisní zátěž, nehodovost), statistiky MDS (výkony dopravy, dopravní infrastruktura), údaje ze Statistické ročenky ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu.
  tento text si můžete stáhnout (dokument MS Word jako ZIP archiv o velikosti cca 370 kB)
   

  publikace ČSDK:
   

 • P.Kurfürst (ed.): Jak dálnice (ne)prospívají regionálnímu rozvoji - výtah
  Publikace obsahuje výtahy ze tří odborných zahraničních studií, které kritizují mýtus o podmíněnosti ekonomického a regionálního rozvoje výstavbou vysokokapacitních silnic. Na řadě konkrétních příkladů studie dokazují, že tento vztah není rozhodně jednoznačný.
  Celou publikaci si lze objednat!
   
 • Robeš Martin, Růžicka Jiří a kol.: Alternativní návrh koncepce rozvoje dopravních sítí České republiky do roku 2010 (Brno, červen 1998, 48 stran)
  Český a Slovenský dopravní klub předkládá k veřejnému projednání a odbornému posouzení alternativní návrh koncepce rozvoje dopravních sítí České republiky do roku 2010. Byl zpracován v dubnu 1998 jako ekologicky přijatelná a národohospodářsky efektivnější alternativa k Návrhu rozvoje dopravních sítí ČR do roku 2010 zpracovanému Ministerstvem dopravy ČR v únoru 1998. Alternativní návrh vychází ze Státní politiky životního prostředí ČR z roku 1995, z řady odborných podkladů, z materiálů zemí Evropské unie a z nejnovějších mezinárodních dokumentů. Jejich základem je uplatnění principů environmentálně udržitelné dopravy, které byly doporučeny na Konferenci zemí OECD ve Vancouveru v březnu 1996. Podkladem byly také názory dalších občanských sdružení a zástupců odborné veřejnosti.
  tento text nabízíme také ke stažení (samorozbalovací archiv o velikosti cca 200 kB)
   

  texty o ČSDK:
   

 • Český a Slovenský dopravní klub - Výroční zpráva za rok 2001
  Výroční zpráva ČSDK zahrnuje obecné informace o sdružení, informace o poslání a cílech klubu, o vedení klubu a jeho pracovnících. Je zde podána zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2001, nechybí ani přehled hlavních uplynulých aktivit. Součástí výroční zprávy je i seznam odborných publikací nabízených veřejnosti.
   
 • Český a Slovenský dopravní klub - podrobné informace o činnosti klubu
  Základní informace o historii, členské základně a předmětu zájmu sdružení. Součástí textu je i přehled dosavadní činnosti Českého a Slovenského dopravního klubu a stručná zpráva o hospodaření ČSDK.
   

   
 • Informace o dalších publikacích ČSDK, které nejsou k dispozici on-line, je však možné je objednat, jsou obsaženy v sekci nabídka publikací.

  formát pro tisk
  formát pro tisk »
   

 • zobrazit mapu stránek ČSDK

  ... přihlašte se na Akci Falco a pomozte tak ochránit ohrožené krály nebes

  poslední aktualizace 19. září 2006 navrcholu.cz
  © 1999-2004 ČSDK, optimalizováno pro MSIE a rozlišení 800x600+
  [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]

  použit publikační systém Toolkit od Econnectu